DATA PROTECTION

Zebco Europe GmbH data privacy statement

Polityka prywatności Zebco Europe GmbH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą internetową dostępną na stronie www.tackle-box.eu oraz naszą firmą.

Ochrona Twoich danych osobowych podczas ich pobierania, przetwarzania i wykorzystywania w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Chcemy, abyś podczas odwiedzania naszych stron internetowych czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Poniżej informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (zwanych dalej również w skrócie „danymi”), w czasie gdy:

 • odwiedzasz tę stronę,
 • odwiedzasz naszą stronę na Facebooku,
 • korzystasz z naszych usług lub chcesz z nich skorzystać w przyszłości,
 • ubiegasz się o pracę lub
 • kontaktujesz się z nami jako dostawca, usługodawca lub gość.

Dane osobowe to wszelkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a więc np. Twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail.
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej w Sprawie Ochrony Danych („RODO”) oraz Federalnej ustawy o ochronie danych („BDSG”).

1.   Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1.1 Nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i usługodawcą w rozumieniu Ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) jest:

Zebco Europe GmbH, 
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: (04182) 2943-0 
Fax: (04182) 2943-22 

E-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Pełnomocnik ds. ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod następującym adresem:

Zebco Europe GmbH
Datenschutzbeauftragter
Elsterbogen 12 – 14
21255 Tostedt

e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Prawa osób, których dane dotyczą

1.3.1 Informacje, sprostowanie, usuwanie, ograniczenia w przetwarzaniu i przenoszenie danych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:

 • Art. 15 RODO: Prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji
  Masz prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane o Tobie przetwarzamy. 
 • Art. 16 RODO: Prawo do sprostowania
  Jeżeli dane dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych informacji. 
 • Art. 17 RODO: Prawo do usunięcia danych
  Zgodnie z warunkami art. 17 RODO możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Twoje prawo do usunięcia danych zależy między innymi od tego, czy dane dotyczące Ciebie są nam nadal niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. 
 • Art. 18 RODO: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Zgodnie z warunkami art. 18 RODO możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 • Art. 19 RODO: Obowiązek powiadomienia w związku ze sprostowaniem lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem ich przetwarzania
  W przypadku skorzystania przez Ciebie z jednego z praw wynikających z art. 16, 17 lub 18, wszyscy odbiorcy, którym ujawniono Twoje dane, muszą zostać o tym poinformowani, o ile nie jest to niemożliwe lub nie wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem pracy i środków. Masz prawo do uzyskania informacji o odbiorcach Twoich danych, jeśli tego zechcesz.
 • Art. 20 RODO: Prawo do przenoszenia danych
  Zgodnie z warunkami art. 20 RODO możesz otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przeniesienia do innego podmiotu odpowiedzialnego.  

1.3.2 Cofnięcie zgody

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją w każdej chwili odwołać. Po złożeniu nam odwołania zgody wpływa ono na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie ma ono wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych, realizowanego na innych podstawach prawnych. Jeżeli Twoja zgoda była wyłączną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych, w szczególności jeśli z naszej strony nie ma uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust.1 zd. 1 lit. f RODO, po odwołaniu Twojej zgody niezwłocznie usuniemy dane.

1.3.3 Sprzeciw wobec określonego rodzaju przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e lub f RODO), możesz złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji zawartej z Tobą umowy, co wyjaśniamy poniżej. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych tak, jak to czyniliśmy. W przypadku Twojego uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i albo zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy Ci nasze nieodzowne i zasługujące na ochronę powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

1.3.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorującego, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Adres właściwego dla nas organu nadzorującego to: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

1.4 Odbiorcy

Jeżeli zechcesz lub jeśli będzie to konieczne do wykonania innej umowy zawartej z Tobą, lub jeżeli mamy uzasadniony interes w udostępnianiu danych, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe również osobom trzecim.
W niektórych przypadkach do przetwarzania Twoich danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostali oni przez nas starannie wybrani i upoważnieni, podlegają naszym instrukcjom i są regularnie kontrolowani.
Kategorie odbiorców mogą obejmować: dostawców usług IT, dostawców usług płatniczych, sądy, urzędy skarbowe, prawników, doradców podatkowych, audytorów, usługi bankowe, usługi zarządzania finansami, kurierów, drukarnie, dostawców usług insertowych, dostawców usług pocztowych, dostawców usług mailingowych.
W zakresie, w jakim jesteśmy prawnie zobowiązani (np. w związku z żądaniem udzielenia informacji) do ujawnienia danych organom ścigania lub właściwym organom w ramach postępowania sądowego, przekażemy Twoje dane organom wnioskującym.

1.5 Przekazywanie danych do krajów trzecich

Istnieje możliwość, że ze względu na podział pracy, np. w zakresie usługodawców IT, w szczególności w zakresie usług obejmujących konserwację, naprawy i bezpieczeństwo systemów informatycznych, pracownicy usługodawcy w państwie spoza Unii Europejskiej zdobędą wiedzę o Twoich danych osobowych. Jeżeli w tym kraju nie ma poziomu ochrony danych porównywalnego z tym, który obowiązuje w Unii Europejskiej, a zatem nie obowiązuje tak zwana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do tego kraju, będziemy chronić Twoje interesy w zakresie ochrony danych poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych UE, wydanych przez Komisję Europejską i uzgodnionych z odbiorcą, lub chronić je w inny odpowiedni sposób. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul ochrony danych UE i wszelkich innych gwarancji, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1.
Jakiekolwiek inne przekazywanie Twoich danych osobowych – z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej polityce prywatności – do innych krajów spoza Unii Europejskiej nie jest zamierzone, ale również – o ile jest to zgodne z prawem – nie jest wykluczone.

1.6 Okres przechowywania danych

Usuniemy Twoje dane osobowe, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania.

Możemy również przechowywać dane, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, krajowych lub innych przepisach, którym podlegamy. Wyjątki od zasady usuwania danych po osiągnięciu celu mogą wynikać na przykład z przepisów RODO oraz przepisów niemieckiego prawa federalnego, w szczególności Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Ponadto dane nie zostaną na przykład usunięte do czasu obowiązywania wymagań dotyczących ich przechowywania, wynikających z prawa handlowego lub podatkowego.
W indywidualnych przypadkach dłuższe przechowywanie danych może być również konieczne ze względu na dochodzenie lub możliwe dochodzenie roszczeń wobec nas w związku z umową lub środkami przedumownymi.

1.7 Obowiązek podania danych osobowych

Nie jesteś ani prawnie, ani umownie zobowiązany do przekazania nam Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak chcesz zawrzeć z nami umowę, w szczególności umowy na dostawę towarów, zazwyczaj wymagane jest podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych. Jeśli w indywidualnych przypadkach nie podasz nam danych osobowych, zawarcie z nami umowy może być niemożliwe.
To samo dotyczy sytuacji, gdy chcesz skorzystać z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, takich jak np. nasz formularz kontaktowy lub konto klienta.

1.8 Bezpieczeństwo

Staramy się zachować Twoje dane osobowe podejmując wszelkie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy ich przesyłanie pocztą.
Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii SSL.

1.9 Cele, podstawy prawne i kryteria okresu przechowywania poszczególnych czynności przetwarzania danych

Informacji o odpowiednich celach, podstawach prawnych i kryteriach okresu przechowywania poszczególnych czynności przetwarzania danych udzielamy poniżej w:

 • Ustęp 2: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej,
 • Ustęp 3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku,
 • Ustęp 4: Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług,
 • Ustęp 5: Przetwarzanie danych w związku z aplikowaniem o pracę i
 • Ustęp 6: Przetwarzanie danych dotyczących dostawców, usługodawców i odwiedzających.

2.   Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Przetwarzanie danych przesyłanych w tle

Rodzaj i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, czy odwiedzasz naszą stronę internetową tylko w celu uzyskania informacji, czy też korzystasz z usług (np. nasz formularz kontaktowy, sklep internetowy) oferowanych przez nas na naszych stronach internetowych.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli się nie rejestrujesz lub przekazujesz nam informacje w inny sposób, zbieramy następujące dane i zapisujemy je w plikach dziennika naszego systemu. Obejmuje to następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość danych przekazywanych w danym przypadku
 • strona internetowa, z której nadeszło żądanie
 • system operacyjny i jego interfejs
 • przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (adres IP) jest art. 6 ust.1 zd. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych służy nam do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa tej strony. W tym również leży nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.

Anonimowe dane plików dziennika są przechowywane oddzielnie od wszystkich podanych przez Ciebie danych osobowych. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są oceniane przez nas z jednej strony do celów statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

2.2 Pliki cookie

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim komputerze zapisywane są tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim dysku twardym i zostają przypisane do przeglądarki, z której korzystasz. Za ich pośrednictwem do podmiotu, który umieszcza plik cookie (w tym przypadku do nas) przepływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby uczynić ofertę internetową ogólnie bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną. Używamy plików cookie w celu zidentyfikowania Cię przy kolejnych wizytach na naszej stronie, jeśli masz u nas konto klienta lub korzystasz z systemu koszyka zakupów.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania wyjaśniono poniżej: tymczasowe i trwałe pliki cookie.

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne zapytania z Twojej przeglądarki mogą być przypisywane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Twojego komputera podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odrzucić akceptację plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.

2.3 Portal B2B

Jeśli jesteś naszym klientem biznesowym (detalistą), na naszej stronie internetowej www.zebco-europe.com dostępny jest portal B2B.

2.3.1 Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym portalu B2B, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Ciebie danych, które są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia. Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji umowy, w szczególności imię i nazwisko, adres oraz dane dotyczące płatności, są oznaczone odrębnie, pozostałe informacje są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Twoje dane dotyczące płatności do naszego banku. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

2.3.1 Jeśli chcesz mieć dostęp do naszego portalu B2B, do zawarcia umowy konieczne jest podanie nam danych, których potrzebujemy do realizacji Twojego zamówienia. Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji umowy, w szczególności imię i nazwisko, adres oraz dane dotyczące płatności, są oznaczone odrębnie, pozostałe informacje są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Twoje dane dotyczące płatności do naszego banku. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. 

2.3.3 Zapisujemy Twoje dane zgodnie z punktem 1.6. Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i danych dotyczących zamówienia przez okres dziesięciu lat.

2.4 Formularz kontaktowy, kontakt e-mail, telefon

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone na ekranie wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te obejmują Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres e-mail. W momencie wysłania wiadomości zapisywany jest również Twój adres IP oraz data i godzina wysłania.
Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku zostaną zapisane Twoje dane osobowe przesłane w wiadomości e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane w trakcie wysyłania wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, Jeżeli kontakt e-mailowy lub telefoniczny ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 zd.1 lit.b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych z ekranu wprowadzania i, w stosownych przypadkach, Twojego e-maila / rozmowy telefonicznej służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontaktujesz się z nami (za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, formularza kontaktowego), stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularzy kontaktowych i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

2.5 Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, użyjemy Twojego adresu e-mail, aby przesłać Ci dodatkowe informacje o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Po rejestracji wyślemy link potwierdzający na podany przez Ciebie adres e-mail. Nasz newsletter otrzymasz dopiero po kliknięciu tego linku potwierdzającego.

2.6 Google Analytics i inne usługi internetowe

Ta strona korzysta z Google Analytics i innych usług internetowych. Szczegóły można znaleźć w rozdziale 7

3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszych stron w sieciach społecznościowych i platformach

Utrzymujemy profile internetowe w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z Tobą i informować Cię tam o naszej ofercie. Podczas wywoływania odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki handlowe i wytyczne dotyczące przetwarzania danych danego operatora.
O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników tak długo, jak długo komunikują się z nami w ramach sieci społecznościowych i platform (np. piszą posty na naszych profilach lub wysyłają nam wiadomości).
Dla korzystania z danej platformy internetowej zastosowanie mają przepisy odpowiedniej platformy internetowej, a nie niniejsza polityka prywatności.

4: Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług

Cele przetwarzania danych
Jeśli skontaktujesz się z nami, ponieważ złożyłeś lub chcesz złożyć u nas zamówienie, Twoje dane osobowe przekazane wraz z zapytaniem zostaną przez nas zapisane. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. W szczególności dotyczy to Twojego imienia i nazwiska oraz Twoich danych kontaktowych, a także innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w zależności od rodzaju i zakresu złożonego lub planowanego zamówienia.

Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem od osób trzecich, przetwarzanie danych służy do realizacji zamówienia.

Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, o ile jesteś naszym klientem lub przekazujesz nam swoje dane osobowe w celu nawiązania przyszłej relacji z klientem. Przetwarzanie tych danych służy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych.

Jeżeli Twoje dane osobowe są nam przekazywane w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem od osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, tj. stosunek umowny między nami a stroną trzecią.

Kryteria okresu przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia umowy z uwzględnieniem obowiązujących wymagań dotyczących przechowywania danych (np. zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

Obowiązują również uwagi zawarte w pkt. 1.6.

5: Przetwarzanie danych w związku z aplikowaniem o pracę

Cele przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przez nas pobierane i przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, o który się ubiegasz (stosunek pracy, stosunek kształcenia zawodowego, stosunek praktyki lub inny stosunek umowny).

Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w związku z art. 26 Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Jeżeli stosunek umowny, o który się ubiegasz, nie jest stosunkiem zatrudnienia w rozumieniu § 26 ust. 8 Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) (tzn. w szczególności nie jest stosunkiem pracy ani zatrudnieniem w celu szkolenia zawodowego), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie innych przepisów prawa pracy, prawa o kształceniu zawodowym oraz przepisów prawa socjalnego. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Kryteria okresu przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego są z reguły przez nas usuwane, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu takiego stosunku. Czas przechowywania zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego.

Jeżeli wysłałeś do nas aplikację z własnej inicjatywy – tj. aplikację, która nie odnosi się do konkretnego, ogłaszanego przez nas stanowiska pracy – będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio, przy czym co do zasady usuniemy Twoje dane, jeżeli naszym zdaniem nie można przewidzieć, że Twoje dane osobowe mogłyby ewentualnie posłużyć do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego.

W indywidualnych przypadkach okres przechowywania danych może wykraczać poza okres trwania procesu decyzyjnego w sprawie nawiązaniu stosunku umownego. Byłoby tak m.in. w przypadku, gdyby zaistniały przesłanki, z powodu których będziesz dochodzić wobec nas roszczeń. Dane będą wówczas przechowywane tak długo, jak długo przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń. Kryteria dotyczące czasu przechowywania danych mogą obejmować okresy określone w Ustawie o równym traktowaniu i Ustawie o sądach pracy (§ 15 ust. 4 zdanie 1 Ustawy o równym traktowaniu (AGG); § 61 b Ustawy o sądach pracy (ArbGG)), a także okresy przedawnienia lub ustawowe okresy przechowywania.

Obowiązują również uwagi zawarte w pkt. 1.6.

6: Przetwarzanie danych dotyczących dostawców, usługodawców i odwiedzających

Cele przetwarzania danych
Jeżeli skontaktujesz się z nami w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, będziemy przetwarzać przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w celu podjęcia decyzji o tym, czy chcemy zawrzeć z Tobą taką umowę i ewentualnie o zawarciu takiej umowy i jej realizacji. Dotyczy to również sytuacji, gdy z własnej inicjatywy skontaktujemy się z Tobą w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, ponieważ chcielibyśmy wybrać Cię jako dostawcę lub usługodawcę.

Jeśli jako gość odwiedzasz nasze lokale, w tym teren naszej firmy i przekazujesz nam przy tym dane osobowe, na przykład podając swoje imię i nazwisko pracownikom naszej recepcji, przetwarzanie Twoich danych osobowych służy do wykonywania prawa gospodarza organizacji. Chcemy kontrolować, kto wchodzi do naszych lokali i na nasz teren, aby zapobiec wejściu na teren naszej firmy przez osoby nieautoryzowane.

Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które nam przekazujesz w celu zainicjowania, zawarcia lub realizacji umowy zawartej z nami jest art. 6 ust. 1, zdanie 1 lit. b RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nadal art. 6 ust. 1 zdanie 1, lit. b RODO, jeżeli przechowujemy Twoje dane osobowe, niezbędne do nawiązania kontaktu po zakończeniu konkretnej umowy. Mamy uzasadniony interes w tym, aby móc korzystać ze sprawdzonych dostawców i usługodawców.

Jeżeli jako gość wchodzisz do naszych lokali, wchodzisz lub wjeżdżasz na nasz teren, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1, zdanie 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w kontrolowaniu, kto wchodzi do naszych lokali, wchodzi lub wjeżdża na nasz teren, aby zapobiec wejściu przez osoby nieuprawnione.

Kryteria okresu przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego są z reguły przez nas usuwane, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu takiego stosunku. Czas przechowywania zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego. Jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu pełnego wykonania lub zakończenia umowy, z uwzględnieniem okresu obowiązywania ustawowych wymogów dotyczących ich przechowywania.

W indywidualnych przypadkach okres przechowywania danych może wykraczać poza okres trwania procesu decyzyjnego w sprawie nawiązaniu stosunku umownego lub po zawarciu takiej umowy poza okres jej wykonania lub trwać po jej rozwiązaniu, jeżeli zaistnieją przesłanki, z powodu których będziesz dochodzić wobec nas roszczeń. To samo dotyczy sytuacji, gdy zamierzamy dochodzić roszczeń przeciwko Tobie. Przechowywanie trwa wówczas tak długo, jak długo przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Okresy przedawnienia mogą być przy tym jednym z kryteriów okresu przechowywania.

Jeśli jesteś dostawcą lub usługodawcą, z którym regularnie współpracujemy, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, które są niezbędne do powtórnego kontaktu, po rozwiązaniu konkretnej umowy do czasu, aż korzystanie z Twoich usług przez nas nie będzie już wchodzić w rachubę.

Jeśli przekazałeś nam Twoje dane osobowe jako gość, Twoje dane osobowe zostaną zasadniczo usunięte po zakończeniu wizyty, chyba że wyraźnie poprosisz, abyśmy nadal przechowywali Twoje dane osobowe, na przykład w celu uzyskania od nas informacji. Dłuższy okres przechowywania może wystąpić w takich przypadkach również wówczas, jeśli w poszczególnych przypadkach zaistnieją przesłanki, z powodu których będziesz dochodzić wobec nas roszczeń lub jeśli możliwe będzie dochodzenie takich roszczeń z naszej strony. Dane będą wówczas przechowywane tak długo, jak długo przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, z uwzględnieniem ewentualnych ustawowych okresów przechowywania.

Obowiązują również uwagi zawarte w pkt. 1.6.

 

Date: 12/2021

4street Pike Chatter

QUANTUM

B-ASS Creature

QUANTUM

B-ASS Shad

QUANTUM

Purple Haze

QUANTUM

Eat, Sleep, go fishing!

Fill in your details and we’ll be in touch

Stay Up to Date with us!

We can deliver the best Products for you and your personal fishing-Style. Just help us to know you better....