DATA PROTECTION

Preston Innovations data privacy statement

Privacyverklaring Preston Innovations

Wij waarderen uw bezoek aan onze website http://www.tackle-box.eu en de interesse in ons bedrijf.

Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in het kader van uw bezoek aan onze homepage hechten wij een groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen dat u zich veilig en op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt.

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna ook kort ‚gegevens‘ genoemd) wanneer:

 • u deze website bezoekt;
 • u onze Facebookpagina bezoekt;
 • u gebruik maakt van onze diensten of dit in de toekomst zou willen doen;
 • u solliciteert voor een baan;
 • u contact met ons opneemt als leverancier, dienstverlener of bezoeker.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres.
Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (‚AVG‘) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, ‚BDSG‘).

1.   Algemene informatie over de gegevensverwerking

1.1 Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en de dienstverlener in de zin van de TMG (Duitse telemediawet) is:

Preston Innovations
European Distribution Centre
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
Belgium
EuroCustomerServices@ratheroutdoors.com
Registered No. 0774.680.897
VAT No. BE0774.680.897
Directors: Gary Quinn, Shaun Michael McSpadden, Lisa Waterman

1.2 Functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Preston Innovations Europe BV
Data Protection Officer
Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, Belgium

1.3 Rechten van betrokkenen

1.3.1 Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid

Volgens de AVG zijn o.a. de volgende rechten voor u van toepassing:

 • Art. 15 AVG: recht van inzage van de betrokkene
  U heeft het recht om informatie van ons te krijgen over welke persoonsgegevens wij over u verwerken. 
 • Art. 16 AVG: recht op rectificatie
  Indien de gegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u de onjuiste gegevens laten wijzigen of de onvolledige gegevens laten aanvullen. 
 • Art. 17 AVG: recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  U heeft onder de voorwaarden van artikel 17 van de AVG het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw recht om gegevens te laten wissen hangt o.a. af van de vraag of wij de gegevens die op u betrekking hebben nog nodig hebben voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. 
 • Art. 18 AVG: recht op beperking van de verwerking
  U heeft onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
 • Art. 19 AVG: kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
  Indien u gebruikmaakt van één van de rechten onder artikel 16, 17 of 18, moeten alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt daarvan op de hoogte worden gebracht, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Indien u dat wenst, heeft u het recht om op de hoogte te worden gebracht van de ontvangers.
 • Art. 20 AVG: recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Onder de voorwaarden van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of kunt u om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoeken.  

1.3.2 Intrekken van toestemmingen

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u de intrekking aan ons heeft medegedeeld. Indien van toepassing blijft de toelaatbaarheid van de verwerking van de gegevens op basis van andere rechtsgronden eveneens onverlet. Voor zover uw toestemming de exclusieve rechtsgrond was voor de verwerking van uw gegevens en er in het bijzonder van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG, zullen wij de gegevens onmiddellijk wissen na de intrekking van uw toestemming.

1.3.3 Bezwaar tegen bepaalde verwerkingen overeenkomstig art. 21 AVG

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, zin 1, punt e of f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Dit is het geval indien met name de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals door ons hierna wordt aangegeven. Als u een dergelijk bezwaar indient, vragen wij u uit te leggen om welke redenen wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. Indien u een gemotiveerd bezwaar maakt, zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten c.q. aanpassen, ofwel zullen wij u onze dwingende gerechtvaardigde gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

1.3.3 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet rechtmatig is. Het adres van de toezichthoudende autoriteit van de deelstaat Nedersaksen die voor ons verantwoordelijk is: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, D-30159 Hannover.

1.4 Ontvangers

Indien u daarom vraagt of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een ander contract met u, of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte van gegevens, zullen wij uw persoonsgegevens ook aan derden overdragen.
Voor het verwerken van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en ingeschakeld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
Dit kunnen de volgende categorieën van ontvangers zijn: IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, rechtbanken, belastingkantoren, advocaten, belastingadviseurs, accountants, bankdiensten, diensten op het gebied van onze financiële administratie, koeriers, drukkerijen, aanbieders van couverteerservices, postbedrijven, lettershops.
Voor zover wij wettelijk verplicht zijn (bijv. wegens een verzoek om informatie) om gegevens te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of aan de bevoegde instanties in het kader van gerechtelijke procedures, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de verzoekende instanties.

1.5 Doorgifte aan derde landen

Door samenwerkingen op basis van arbeidsverdeling, bijvoorbeeld op het gebied van IT-dienstverleners, in het bijzonder met betrekking tot diensten op het gebied van onderhoud, service en beveiliging van IT-systemen, bestaat de mogelijkheid dat werknemers van een dienstverlener in een land buiten de Europese Unie kennisnemen van uw persoonsgegevens. Als er in dat land geen niveau van gegevensbescherming is dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie en er dienovereenkomstig geen zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat met betrekking tot dit land, zullen wij uw gegevensbeschermingsbelangen beschermen door zogenaamde EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming te sluiten die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en met de ontvanger zijn overeengekomen, of op een andere passende wijze. U kunt via de contactgegevens onder paragraaf 1.1 een kopie aanvragen van de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en, indien van toepassing, van de andere waarborgen.
Elke andere doorgifte van uw persoonsgegevens – behalve in de gevallen die in deze privacyverklaring worden genoemd – naar andere landen buiten de Europese Unie is niet gepland, maar wordt – voor zover het wettig is – ook niet uitgesloten.

1.6 Bewaartermijn

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de opslag.

Bovendien kunnen wij ook gegevens opslaan indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen van de Unie, nationale wetten of andere voorschriften waaraan wij onderworpen zijn. Uitzonderingen op het beginsel van verwijdering nadat het doel is bereikt, kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit de bepalingen van de AVG en de bepalingen van het Duitse federale recht, in het bijzonder het BDSG. Verder vindt er bijvoorbeeld geen verwijdering plaats zolang er bewaarplichten zijn op grond van de handels- of belastingwetgeving.
Een langere bewaring kan in individuele gevallen ook noodzakelijk zijn naar aanleiding van het instellen of mogelijk instellen van vorderingen tegen ons in verband met een contract of precontractuele maatregelen.

1.7 Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u echter een contract met ons wilt sluiten, met name contracten voor de levering van goederen, is de verstrekking van persoonsgegevens doorgaans vereist. Als u ons in een individueel geval geen persoonsgegevens verstrekt, kunt u mogelijk geen contract met ons sluiten.
Hetzelfde geldt indien u gebruik wilt maken van onze diensten op de website zoals ons contactformulier of onze klantenrekening.

1.8 Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden en nemen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Wij kunnen geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij de communicatie per e-mail, daarom raden we u aan om vertrouwelijke informatie per post te versturen.
Om te voorkomen dat derden ongeoorloofd toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, wordt het bestelproces versleuteld met behulp van SSL-technologie.

1.9 Doeleinden, rechtsgronden en criteria voor de bewaartermijn van individuele gegevensverwerkingsactiviteiten

Wij informeren u in de volgende paragrafen over de desbetreffende doeleinden, rechtsgronden en criteria voor de bewaartermijn van individuele gegevensverwerkingsactiviteiten:

 • Paragraaf 2: gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website,
 • Paragraaf 3: gegevensverwerking bij het bezoeken van onze facebookpagina,
 • Paragraaf 4: gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze diensten,
 • Paragraaf 5: gegevensverwerking in verband met sollicitaties, en
 • Paragraaf 6: gegevensverwerking met betrekking tot leveranciers, dienstverleners en bezoekers.

2.   Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

2.1 Verwerking van gegevens die op de achtergrond worden doorgegeven

De aard en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens verschillen en hangen af van het feit of u onze website alleen bezoekt om informatie op te vragen of gebruikt maakt van diensten die wij op onze website aanbieden (bijv. ons contactformulier of onze webshop).

Wanneer u onze website puur informatief gebruikt, dus als u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij de volgende gegevens en slaan deze op in de logbestanden van ons systeem. Dit omvat de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Het overgedragen datavolume
 • De website waar het verzoek vandaan komt
 • Besturingssysteem en bijbehorende interface
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (IP-adres) is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG. De verwerking van de persoonsgegevens dient om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en de veiligheid van deze website te garanderen. Dat is ook ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking van deze gegevens.

De anonieme gegevens van de logbestanden worden apart opgeslagen van de door u verstrekte persoonsgegevens. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie gebruiken wij enerzijds voor een statistische analyse en anderzijds met het oog op een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te waarborgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

2.2 Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden er zogenaamde cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schrijf worden opgeslagen en daarbij worden gelinkt aan de door u gebruikte browser en die bepaalde informatie verstrekken aan de partij die de cookies plaatst. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken, als u een klantenrekening bij ons heeft of als u gebruik maakt van ons winkelwagensysteem.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd: tijdelijke cookies en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist zodra u de browser sluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist zodra u uitlogt of de browser sluit.
Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode; deze termijn kan per cookie verschillen.

U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

2.3 B2B-portal

Als u een zakelijke klant (retailer) van ons bent, is het B2B-portal beschikbaar op onze website.

2.3.1 Als u een bestelling wilt plaatsen in ons B2B-portal is het voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijk dat u de gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling. Verplichte gegevens (met name uw naam, adres en betaalgegevens) die nodig zijn voor de afhandeling van overeenkomsten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt voor de afhandeling van uw bestelling. Voor dat doel kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze bank doorgeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG.

2.3.2 Als u toegang wenst te krijgen tot ons B2B-portal is het voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijk dat u de gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling. Verplichte gegevens (met name uw naam, adres en betaalgegevens) die nodig zijn voor de afhandeling van overeenkomsten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt voor de afhandeling van uw bestelling. Voor dat doel kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze bank doorgeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG. 

2.3.3 Wij slaan uw gegevens op overeenkomstig paragraaf 1.6. Wegens handels- en belastingrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan.

2.4 Contactformulier, e-mail, telefonisch contact

Op onze website vindt u een contactformulier dat gebruikt kan worden om ons elektronisch te contacteren. Als u hier gebruik van maakt, worden de in het formulier ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Hierbij gaat het om uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Bij het verzenden van uw bericht worden ook uw IP-adres en de datum en het tijdstip van verzending opgeslagen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. In dat geval worden uw persoonsgegevens opgeslagen die met de e-mail worden meegestuurd.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven in het kader van de verzending van een e-mail of tijdens een telefoongesprek, is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG. Indien het sluiten van een overeenkomst het doel is van het e-mailcontact of telefoongesprek, is de aanvullende grondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerveld en, indien van toepassing, uw e-mail/telefonische contact is uitsluitend bedoeld om uw contactverzoek te behandelen. In het geval van contact (per e-mail, telefoon of contactformulier) is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang om de gegevens te verwerken. De andere persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens het verzendingsproces zijn bedoeld om misbruik van de contactformulieren te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

2.5 Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u aanvullende informatie te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Na registratie sturen wij een bevestigingslink naar het door u opgegeven e-mailadres. Pas nadat u op deze bevestigingslink hebt geklikt, ontvangt u onze nieuwsbrief. Wanneer u niet op de bevestigingslink klikt, wordt uw registratie verwijderd en worden uw gegevens gewist.

De verwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op de afmeldlink in een nieuwsbrief te klikken.

2.6 Tackle-Box

Om productbeoordelingen en -recensies te kunnen schrijven, moet u inloggen en zich eenmalig registreren op de site. U kunt de naam kiezen waaronder u iets wilt publiceren. Na registratie sturen wij een bevestigingslink naar het door u opgegeven e-mailadres. Pas nadat u op deze bevestigingslink hebt geklikt, kunt u hier productbeoordelingen en -recensies schrijven. Wanneer u niet op de bevestigingslink klikt, wordt uw registratie verwijderd en worden uw gegevens gewist.

De verwerking voor het schrijven van productbeoordelingen en -recensies is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door ons een e-mail te sturen naar EuroCustomerServices@ratheroutdoors.com. Uw Tackle Box-account wordt dan samen met al uw gegevens en beoordelingen verwijderd.

2.7 Google Analytics en andere webservices

Deze website gebruikt Google Analytics en andere webservices. De details hiervan worden in hoofdstuk 7 beschreven.

3. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze pagina’s op sociale netwerken en platforms

Wij onderhouden online-aanwezigheid in sociale netwerken en platforms om met u te communiceren en om u daar te kunnen informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de desbetreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en richtlijnen voor de gegevensverwerking van de desbetreffende exploitanten.
Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring, verwerken wij de gegevens van gebruikers indien zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms (bijvoorbeeld door berichten te plaatsen op onze online pagina’s of door ons berichten te sturen).
Voor het gebruik van het desbetreffende onlineplatform gelden de bepalingen van het desbetreffende onlineplatform en niet deze privacyverklaring.

4. Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze diensten

De doeleinden van de gegevensverwerking
Als u contact met ons opneemt omdat u bij ons een bestelling heeft geplaatst of wilt plaatsen, worden de persoonsgegevens die u bij uw aanvraag verstrekt, door ons opgeslagen. Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de opdrachtrelatie. Dit zijn met name uw voor- en achternaam en uw contactgegevens, alsmede andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, afhankelijk van het soort en de omvang van de geplaatste of nog te plaatsen bestelling.

Indien uw persoonsgegevens door derden aan ons worden doorgegeven in verband met een bestaande of toekomstige bestelling, dient de gegevensverwerking voor de uitvoering van de bestelling.

Rechtsgronden
De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG, voor zover u klant bij ons bent of ons uw persoonsgegevens verstrekt met het doel een toekomstige klantrelatie aan te gaan. De verwerking van deze gegevens dient ter uitvoering van een contract of is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Worden uw persoonsgegevens door derden aan ons doorgegeven in verband met een bestaande of toekomstige bestelling, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking eveneens artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG, d.w.z. de opdrachtrelatie tussen ons en de derde.

Criteria voor de bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens tot de beëindiging van de overeenkomst, plus de bestaande bewaarplichten (bijvoorbeeld volgens de handels- of belastingwetgeving).

Voor het overige zijn de aanwijzingen in paragraaf 1.6 van toepassing.

5. Gegevensverwerking in verband met sollicitaties

De doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt om te kunnen beslissen over de totstandkoming van een contractuele relatie waarnaar u heeft gesolliciteerd (arbeidscontract, leer- of stageovereenkomst of een andere contractsverhouding).

Rechtsgronden
De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG in samenhang met § 26 BDSG. Voor zover de contractuele relatie waarnaar u heeft gesolliciteerd geen dienstverband is in de zin van § 26 lid 8 BDSG (d.w.z. in het bijzonder geen arbeidscontract of een dienstverband voor een beroepsopleiding), is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG. Uw persoonsgegevens kunnen indien nodig ook worden verwerkt op grond van andere bepalingen van het arbeidsrecht, het beroepsopleidingsrecht en het sociaal recht. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, is deze verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, punt c van de AVG.

Criteria voor de bewaartermijn
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het besluit over het aangaan van een contractuele relatie, worden in beginsel door ons gewist als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor het besluit over het aangaan van een contractuele relatie. In zoverre hangt de opslagduur af van de duur van het besluitvormingsproces.

Als u ons een open sollicitatie stuurt – d.w.z. een sollicitatie die geen betrekking heeft op een specifieke functie waarvoor wij een vacature hebben geplaatst – verwerken wij uw persoonsgegevens ook om te kunnen beslissen over het aangaan van een contractuele relatie. De bovenstaande informatie is dienovereenkomstig van toepassing, waarbij wij uw gegevens in beginsel zullen wissen indien, naar onze mening, niet te voorzien is dat uw persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden gebruikt om te beslissen of een contractuele relatie tot stand komt.

In individuele gevallen kan dit leiden tot een bewaartermijn die langer duurt dan de totstandkoming van een contractuele relatie. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien er aanwijzingen zijn dat u vorderingen tegen ons zult instellen. De gegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is voor de verwerking van de gegevens met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De criteria voor de bewaartermijn kunnen daarbij de termijnen overeenkomstig § 15 lid 4 zin 1 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling) en § 61 b ArbGG (Arbeitsgerichtsgesetz) omvatten, alsmede verjaringstermijnen of wettelijke bewaartermijnen.

Voor het overige zijn de aanwijzingen in paragraaf 1.6 van toepassing.

6. Gegevensverwerking met betrekking tot leveranciers, dienstverleners en bezoekers

De doeleinden van de gegevensverwerking
Indien u contact met ons opneemt met als doel het initiëren, sluiten of uitvoeren van een contract, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt om te beslissen of wij een dergelijk contract met u willen sluiten en, indien van toepassing, voor de sluiting en uitvoering van een dergelijk contract. Dit geldt ook als wij op eigen initiatief contact met u opnemen om een contract te initiëren, te sluiten of uit te voeren, omdat wij u willen inschakelen als leverancier of dienstverlener.

Als u ons pand, waaronder ook ons terrein, als bezoeker betreedt en ons daarbij persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld door uw naam aan ons personeel bij de receptie te geven, dient de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitoefening van het huisrecht. Wij willen controleren wie ons pand en ons terrein betreedt om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen.

Rechtsgronden
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt met als doel het initiëren, sluiten of uitvoeren van een contract met ons, is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG.

Voorts is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG, indien wij uw persoonsgegevens opslaan die nodig zijn om na de beëindiging van een bepaald contract contact met u op te nemen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om terug te kunnen vallen op betrouwbare leveranciers en dienstverleners.

Indien u ons pand of ons terrein als bezoeker betreedt of oprijdt, is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om te controleren wie ons pand en ons terrein betreedt of oprijdt, om zo te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen.

Criteria voor de bewaartermijn
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het besluit over het aangaan van een contractuele relatie, worden in beginsel door ons gewist als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor het besluit over het aangaan van een contractuele relatie. In zoverre hangt de opslagduur af van de duur van het besluitvormingsproces. Als wij een contract met u hebben gesloten, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat het contract volledig is uitgevoerd of beëindigd, plus de duur van de wettelijke bewaarplichten.

In individuele gevallen kan dit leiden tot een bewaartermijn die langer duurt dan de beslissing over de totstandkoming van een contractuele relatie of, na het sluiten van een dergelijk contract, dan de uitvoering of beëindiging ervan, indien er aanwijzingen zijn dat u vorderingen tegen ons zult instellen. Hetzelfde geldt voor het geval dat wij van plan zijn om vorderingen tegen u in te stellen. De gegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Daarbij kunnen verjaringstermijnen deel uitmaken van de criteria voor de bewaartermijn.

Indien u een leverancier of dienstverlener bent waarmee wij herhaaldelijk samenwerken, bewaren wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een herhaaldelijk contact ook na de beëindiging van een specifiek contract, totdat het gebruik van uw diensten door ons niet meer van toepassing is.

Als u ons als bezoeker uw persoonsgegevens heeft verstrekt, worden uw persoonsgegevens in beginsel na afloop van uw bezoek gewist, tenzij u ons uitdrukkelijk heeft verzocht om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld om informatie van ons te ontvangen. Een langere bewaartermijn kan in deze gevallen ook vereist zijn indien er in het individuele geval aanwijzingen zijn dat u vorderingen tegen ons zult instellen of dat wij overwegen dergelijke vorderingen in te stellen. De gegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is voor de verwerking van de gegevens met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, plus de duur van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen.

7.1 Google Analytics

Voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google LLC.

De verantwoordelijke instantie
voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’).

Reikwijdte van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We gebruiken de User ID functie. Met User ID kunnen wij een unieke, blijvende ID toekennen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten analyseren.

We gebruiken Google Signals. Hierdoor kan Google Analytics aanvullende informatie verzamelen over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (interesses en demografische gegevens) en advertenties aan deze gebruikers leveren in cross-device remarketingcampagnes.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van ‘gebeurtenissen’. Gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Bekeken pagina’s
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw ‘klikpad’, interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrolt (90%))
 • Klikken op externe links
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video’s
 • Downloads van bestanden
 • Advertenties gezien / aangeklikt
 • Taalinstelling

Het registreert ook:

 • Uw locatie bij benadering (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de eindapparatuur die u gebruikt (bv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren. 

Ontvanger
Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker overeenkomstig art. 28 DSGVO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.
 
Overdracht naar derde landen
Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat overeenstemt met de Europese norm, hebben wij met de dienstverlener contractuele clausules van de EU-norm gesloten om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door de Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS worden momenteel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming beschouwd als een derde land. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt misschien geen rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Opslagperiode
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch gewist.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art.6 Para.1 S.1 lit.a DSGVO.

Intrekking
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen [https://privacyportal.onetrust.com/webform/9522db0a-64a5-4104-b1a7-bb9da53fdf12/35219f19-e611-45c4-9f3c-e7a73e7e4b8f] op te roepen en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking blijft tot de herroeping onverlet.
U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunnen de functies op deze en andere websites worden beperkt. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door:
a. geen toestemming geven voor het plaatsen van de cookie of
b. de browser add-on om Google Analyticste te deactiveren HIER te downloaden en installeren
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming vindt u bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en op https://policies.google.com/?hl=de.

7.2. Youtube

Voor zover u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Youtube, een videoportaal van een dochteronderneming van Google LLC.

Preston Innovations heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die Google verwerkt. Wij wijzen u erop dat u de op onze pagina’s aangeboden Youtube-functionaliteiten op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Daartoe verstrekken wij u de volgende informatie.

Verantwoordelijke partij
voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’).

Reikwijdte van de verwerking
Na toestemming worden de daar vermelde cookies ingesteld om u in staat te stellen de Youtube-video af te spelen.

Tijdens het afspelen kan Youtube verdere informatie verzamelen zoals de duur van het afspelen en onderbrekingen tijdens het afspelen, evenals technische informatie zoals browsertype en schermresolutie.

Wanneer u bent ingelogd met een Youtube- of Google-account, kan de informatie worden gekoppeld aan uw Youtube- of Google-account en daar worden opgeslagen.

Preston Innovations heeft geen invloed op de hier als voorbeeld genoemde gegevensoverdracht en -verwerking.

Doeleinden van de verwerking
YouTube maakt het mogelijk om op youtube.com gepubliceerde inhoud rechtstreeks in websites op te nemen. De cookies worden door YouTube/Google gebruikt om bezochte websites en gedetailleerde statistieken over het gebruikersgedrag te verzamelen. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan de gegevens van gebruikers die zijn geregistreerd op youtube.com en google.com.

Ontvangers
Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker overeenkomstig art. 28 DSGVO)
 • Andere Google-bedrijven en -partners

Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.

Overdracht naar derde landen
In sommige gevallen wordt de informatie doorgegeven aan het moederbedrijf Google Inc. in de VS, aan andere Google-bedrijven en aan externe partners van Google, die zich elk buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Google gebruikt hiervoor door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen en vertrouwt op de door de Europese Commissie met betrekking tot bepaalde landen uitgevaardigde adequaatheidsbesluiten.

Opslagperiode
Youtube/Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u te allen tijde verwijderen, andere worden na een beperkte periode automatisch verwijderd en weer andere worden voor langere tijd door Google opgeslagen.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art.6 Para.1 S.1 lit.a DSGVO.

Intrekking
U kunt uw toestemming voor de door ons geplaatste cookies te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen [https://privacyportal.onetrust.com/webform/9522db0a-64a5-4104-b1a7-bb9da53fdf12/35219f19-e611-45c4-9f3c-e7a73e7e4b8f] en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking blijft tot de herroeping onverlet.

U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunnen de functies op deze en andere websites worden beperkt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij Youtube/Google op https://policies.google.com/?hl=de.

Informatie over ons YouTube-kanaal

1. Door YouTube verwerkte gegevens
Het Federal Network Agency gebruikt een YouTube-kanaal dat eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Wij wijzen erop dat u het hier aangeboden YouTube-kanaal en zijn functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de functie ‘Discussie’.

Informatie over welke gegevens Google verwerkt en voor welke doeleinden is te vinden in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect

Het Bundesnetzagentur heeft geen invloed op het type en de omvang van de door Google verwerkte gegevens, het type verwerking en gebruik of de overdracht van deze gegevens aan derden. Zij beschikt evenmin over doeltreffende controlemiddelen ter zake.

Wanneer u Google gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens verzameld, overgedragen, opgeslagen, openbaar gemaakt en gebruikt door Google en overgedragen aan, opgeslagen in en gebruikt in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waarin Google zaken doet, ongeacht het land waar u woont. Er is een overdracht naar aan Google gelieerde bedrijven en naar andere vertrouwde bedrijven of personen die het namens Google verwerken.

Google verwerkt uw vrijwillig ingevoerde gegevens zoals naam en gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Google verwerkt ook de inhoud die u maakt, uploadt of ontvangt van anderen wanneer u de services gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld foto’s en video’s die u opslaat, documenten en spreadsheets die u maakt en commentaren die u schrijft op YouTube-video’s.

Anderzijds evalueert Google ook de inhoud die u deelt om te bepalen in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent, bewaart en verwerkt het vertrouwelijke berichten die u rechtstreeks naar andere gebruikers stuurt en kan het uw locatie bepalen met behulp van GPS-gegevens, informatie over draadloze netwerken of uw IP-adres om u reclame of andere inhoud te sturen.

Google kan analyse-instrumenten zoals Google Analytics gebruiken voor evaluatiedoeleinden. Het Bundesnetzagentur heeft geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door Google en was niet op de hoogte van een dergelijk mogelijk gebruik. Indien dergelijke tools door Google worden gebruikt voor het YouTube-kanaal van het Bundesnetzagentur, heeft het Bundesnetzagentur hiertoe geen opdracht gegeven noch heeft het dit op enige andere wijze ondersteund. De tijdens de analyse verkregen gegevens worden haar evenmin ter beschikking gesteld. Alleen de profielen van bepaalde abonnees kunnen via de account van het federaal netwerkagentschap worden geraadpleegd. Bovendien kan het federale netwerkagentschap het gebruik van dergelijke tools op zijn YouTube-kanaal niet voorkomen of tegenhouden.

Ten slotte ontvangt Google ook informatie wanneer u bijvoorbeeld inhoud bekijkt, zelfs als u geen account hebt aangemaakt. Deze zogenaamde ‘loggegevens’ kunnen bestaan uit het IP-adres, het browsertype, het besturingssysteem, informatie over de website die u eerder hebt bezocht en de pagina’s die u hebt bekeken, uw locatie, uw mobiele telefoonprovider, het eindapparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), de zoektermen die u hebt gebruikt en cookie-informatie.

U hebt opties om de verwerking van uw gegevens te beperken in de algemene instellingen van uw Google-account. Naast deze tools biedt Google ook specifieke privacy-instellingen op YouTube. Meer informatie hierover vindt u in de gids van Google over privacy in Google-producten:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de

Meer informatie over deze punten vindt u in het privacybeleid van Google onder de term ‘Privacyinstellingen’:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices

Bovendien hebt u de mogelijkheid om informatie op te vragen via het Google-formulier voor gegevensbescherming:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2

2. Door het Bundesnetzagentur verwerkte gegevens

Het Bundesnetzagentur verwerkt uw gegevens ook wanneer u met ons communiceert via YouTube.

De verwerking vindt plaats ten behoeve van de public relations werkzaamheden van het Bundesnetzagentur in verband met de taken die het bij wet zijn opgedragen (art. 6 e lid 1 lit. e DSGVO in verband met het desbetreffende vakrecht).

De ontvanger van de gegevens is in eerste instantie Google, waar deze onder verantwoordelijkheid van Google voor eigen doeleinden aan derden kunnen worden doorgegeven. De ontvanger van publicaties is ook het publiek, d.w.z. potentieel iedereen.

Het Bundesnetzagentur verzamelt zelf geen gegevens via zijn YouTube-kanaal. Ook de integratie van de YouTube-video’s van het Federaal Agentschap op zijn website (https://www.bundesnetzagentur.de) geeft de IP-adressen van de paginabezoekers niet door aan Google. In het bijzonder vindt op de website geen enkele vorm van tracking plaats.

De gegevens die u op YouTube invoert, met name uw gebruikersnaam en de onder uw account gepubliceerde inhoud, worden echter door ons verwerkt voor zover wij kunnen reageren op uw publicaties onder ‘Discussies’. De gegevens die u vrijelijk publiceert en verspreidt op YouTube worden dus door het Bundesnetzagentur in zijn aanbod opgenomen en toegankelijk gemaakt voor zijn volgers.

Voor het overige zijn de aanwijzingen in paragraaf 1.6 van toepassing.

Date: 01/2023

4street Pike Chatter

QUANTUM

B-ASS Creature

QUANTUM

B-ASS Shad

QUANTUM

Purple Haze

QUANTUM

Eat, Sleep, go fishing!

Fill in your details and we’ll be in touch

Stay Up to Date with us!

We can deliver the best Products for you and your personal fishing-Style. Just help us to know you better....