DATA PROTECTION

Zebco Europe GmbH data privacy statement

Zebco Europe GmbH Adatvédelmi nyilatkozat

Örömmel fogadjuk online megjelenéseink https://www.tackle-box.eu és vállalkozásunk iránti érdeklődését.

Az Ön weboldalunkon történt látogatása alkalmával történő adatok gyűjtésekor, feldolgozásakor és használatakor fontos számunkra az Ön személyes adatainak védelme. Szeretnénk, ha Ön az internetes oldalaink látogatásakor magát biztonságban és kellemesen érezné.

A következőkben informáljuk Önt személyes adatainak feldolgozásáról (továbbiakban röviden csak „adatok” névvel is illetve), ha

 • Ön ellátogat ezen internetes oldalra,
 • Ön ellátogat Facebook oldalunkra,
 • Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi vagy a jövőben igénybe kívánja venni,
 • Ön állásra jelentkezik nálunk vagy
 • Ön, mint szállító, szolgáltató vagy látogató kapcsolatba szeretne lépni velünk.

Személyes adatnak számít az összes olyan adat, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, tehát pl. az Ön neve, az Ön címe, és az Ön e-mail címe.
Mi a személyes adatokat az érvényes adatvédelmi rendelkezések előírásai szerint dolgozzuk fel, különösen az Európai Unió adatvédelmi alaprendelete („GDPR“) és a Szövetségi Adatvédelmi Törvény („BDSG“) alapján.

1.   Általános információk az adatfeldolgozáshoz

1.1 A felelős személy neve és elérhetőségi adatai

Felelős személy a GDPR, és szolgáltató a német Telemédiatörvény (TMG) értelmében:

Zebco Europe GmbH, 
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: 0049 4182 2943-0 
Fax: 0049 4182 2943-22 

E-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Adatvédelmi megbízott

Adatvédelmi megbízottunkat a következőképpen érheti el:

Zebco Europe GmbH
Adatvédelmi megbízott
Elsterbogen 12 – 14
21255 Tostedt

e-mail: datenschutz-ze (@) ratheroutdoors.com

1.3 Az érintett jogai

1.3.1 Tájékoztatás, helyesbítés, törlés, a feldolgozás és az adathordozhatóság korlátozása

A GDPR szerint Önt többek között a következő érintettségi jogok illetik meg:

 • GDPR 15. cikkely: Az érintett személy tájékozódási joga
  Velünk szemben Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy melyik adatokat dolgozzuk fel az Ön személyére vonatkozóan. 
 • DSGVO 16. cikkely: Jog a helyesbítésre
  Ha az érintett adatok nem helyesek vagy nem teljesek, akkor megkövetelheti a helytelen adatok javítását, ill. a nem teljes adatok kiegészítését. 
 • DSGVO 17. cikkely: Jog a törlésre
  A GDPR 17. cikkelye feltételei szerint megkövetelheti a személyére vonatkozó adatok törlését. Az Ön törlésre vonatkozó jogosultsága többek között attól függ, hogy az Önt érintő adatokra a mi részünkről történő szerződésbeli és törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez szükségünk van-e még. 
 • GDPR 18. cikkely: Jog a kezelés korlátozására
  A GDPR 18. cikkelye feltételei szerint megkövetelheti a személyére vonatkozó adatok feldolgozásának korlátozását. 
 • GDPR 19. cikkely: Közlési kötelezettség a személyes adatok helyesbítésével vagy törlésével, ill. a kezelés korlátozásával összefüggésben
  Ha a 16.,17. vagy 18. cikkelyből adódó valamelyik jogra Ön igényt tart, akkor minden résztvevőt, akivel az Ön adatait megosztották erről tájékoztatni kell, amennyiben az nem lehetetlen vagy nem aránytalanul magas ráfordítással jár. Önnek joga van az értesítettről tájékoztatást kérni, amennyiben ezt kívánatosnak tartja.
 • GDPR 20. cikkely: Jog az adathordozhatóságra
  A GDPR 20. cikkelye feltételei szerint az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, személyére vonatkozó adatokat strukturált, szokásos és géppel olvasható formában megkaphatja, vagy megkövetelheti az adatok egy másik felelős személy felé való továbbítását.  

1.3.2 Beleegyezések visszavonása

Ha Ön beleegyezését adta adatainak kezeléséhez, azt bármikor visszavonhatja. Egy ilyen visszavonás befolyásolja az Ön személyes adatai kezelésének a megengedhetőségét, miután Ön azt velünk közölte. Adott esetben érintetlen marad ugyanígy az adatok kezelésének más jogi alapokon nyugvó megengedhetősége. Amennyiben az Ön hozzájárulása volt az adatkezelés kizárólagos jogalapja, különösen a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat f) pontja szerinti adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdekünk nem áll fenn, az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul töröljük.

1.3.3 Tiltakozás egyes adatkezelések ellen a GDPR 21. cikkelye alapján

Amennyiben személyes adatainak feldolgozását érdekegyensúlyozásra alapozzuk (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat e vagy f pont), Ön, az adott helyzetéből eredő okokból, tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Ez a helyzet akkor, ha az adatfeldolgozás nem különösen szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, amelyet az alábbiakban ismertetünk. Az ilyen tiltakozás gyakorlása során kérjük, indokolja meg, hogy miért ne dolgozzuk fel személyes adatait úgy, ahogy részünkről feldolgozni szándékoztunk. Indokolt tiltakozása esetén megvizsgáljuk a tényállást, és vagy leállítjuk, ill. igényre szabjuk az adatfeldolgozást, vagy felvázoljuk Önnek a saját védelmet érdemlő kényszerítő okainkat, amelyek alapján a feldolgozást folytatjuk.

1.3.3 Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál

Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panasszal élni, ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása nem jogszerűen történt. A számunkra illetékes felügyeleti hatóság címe: Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (Tartományi adatvédelmi biztos Alsó-Szászország), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

1.4 Átvevők

Amennyiben Ön kéri vagy egy Önnel kötött egyéb szerződés teljesítése azt megköveteli, vagy részünkről áll fenn adattovábbítással kapcsolatos indokolt érdekünk, akkor az Ön személyes adatait harmadik fél felé is továbbítjuk.
Részben külsős szolgáltatókra támaszkodunk az Ön adatainak feldolgozásához. Ezeket gondosan megválogattuk és megbíztuk, kötelesek a mi utasításainkat követni, valamint rendszeresen ellenőrizzük őket.
Az átvevők a következő kategóriákba sorolhatók: IT szolgáltatók, pénzforgalmi szolgáltatók, bíróságok, adóhivatalok, ügyvédek, adótanácsadók, könyvvizsgálók, banki szolgáltatások, pénzügyi adminisztrációs szolgáltatások, futárok, nyomdák, borítékoló szolgáltatók, postai szolgáltatók, lettershop (megszemélyesítés).
Amennyiben törvény kötelez minket (pl. információkérés alapján) arra, hogy az adatokat bírósági eljárás keretében kiadjuk a bűnüldöző hatóságoknak vagy az illetékes hatóságoknak, továbbítjuk az Ön adatait a megkereső szerveknek.

1.5 Továbbadás harmadik ország felé

Lehetséges, hogy a munkamegosztási együttműködés alapján, pl. az informatikai szolgáltatók területén, különösen az informatikai rendszerek karbantartása, szervizelése és biztosítása területén, lehetőség nyílik arra, hogy egy szolgáltató alkalmazottai az Ön személyes adatairól az Európai Unión kívüli országban tudomást szereznek. Ha ebben az országban nincs az Európai Unióéhoz hasonló szintű adatvédelem, és ennek megfelelően az Európai Bizottság nem rendelkezik az adott állammal kapcsolatos úgynevezett megfelelőségi határozattal, akkor az Ön adatvédelmi érdekeit az Európai Bizottság által kiadott és a címzettel egyeztetett, úgynevezett EU-s általános adatvédelmi záradékok megkötésével vagy más megfelelő módon védjük. Az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken kérhet nálunk másolatot az EU általános adatvédelmi záradékáról és adott esetben egyéb garanciáiról.
Az Ön személyes adatainak bármely más továbbítása – a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett esetek kivételével – az Európai Unión kívüli más országokba nem áll szándékunkban, de – ha az jogszerű – nem kizárt.

1.6 Tárolási időtartam

Személyes adatait azonnal töröljük, amint a tárolás rendeltetése megszűnt.

Az általunk történő tárolásra akkor is sor kerülhet, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó unióra vonatkozó rendeletekben, nemzeti jogszabályokban vagy más olyan rendeletekben előírta, amelyek ránk vonatkoznak. A cél elérését követő törlés alapelve alóli kivételt képezhetnek pl. a GDPR rendelkezéseiből és a német szövetségi jog rendelkezéseiből, különösen a BDSG-ből eredő esetek. A törlésre például nem kerül sor mindaddig, amíg a kereskedelmi- vagy adójogszabályok értelmében megőrzési kötelezettségek állnak fenn.
A hosszabb tárolásra egyedi esetekben szintén szükség lehet, egy velünk szemben fennálló, szerződéssel vagy szerződéskötést megelőző intézkedésekkel kapcsolatos követelések érvényesítése vagy esetleges érvényesítése miatt.

1.7 Személyes adatok megadásának kötelezettsége

Önt sem törvényileg, sem szerződésből adódóan nem kötelezi semmi személyes adatait felénk közölni. Ha azonban szerződést kíván kötni velünk, különösen áruk szállítására vonatkozó szerződéseket, általában szükség van a személyes adatok Ön általi rendelkezésre bocsátására. Ha Ön egyedi esetben nem közöl velünk személyes adatokat, lehetséges, hogy nem köthet velünk szerződést.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a weboldalunkon szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, mint például kapcsolatfelvételi űrlapunkat, ügyfélfiókunkat.

1.8 Biztonság

Arra törekszünk, hogy az Ön személyes adatait minden technikai és szervezési lehetőséget kihasználva oly módon tároljuk, hogy azok harmadik fél számára hozzáférhetetlenek legyenek. Az e-mailben történő kommunikáció során nem garantálhatunk teljes adatbiztonságot, ezért javasoljuk Önnek bizalmas információk postai úton való küldését.
Annak érdekében, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá jogosulatlanul az Ön személyes adataihoz, különösen a pénzügyi adatokhoz, a megrendelési folyamat SSL technológiával titkosításra kerül.

1.9 Az egyes adatkezelési tevékenységek tárolási idejének céljai, jogalapjai és kritériumai

Az egyes adatfeldolgozási tevékenységek tárolási időtartamának céljairól, jogalapjáról és kritériumairól az alábbiakban tájékoztatjuk Önt:

 • 2. szakasz: Adatfeldolgozás weboldalunk meglátogatásakor,
 • 3. szakasz: Adatfeldolgozás Facebook oldalunk meglátogatásakor,
 • 4. szakasz: Adatfeldolgozás a szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatosan,
 • 5. szakasz: Adatfeldolgozás jelentkezésekre vonatkozóan és
 • 6. szakasz: Adatfeldolgozás szállítókra, szolgáltatókra és látogatókra vonatkozóan.

2.   Adatfeldolgozás weboldalunk meglátogatásakor

2.1 A háttérben átadott adatok feldolgozása

Az Ön személyes adatai feldolgozásának típusai és terjedelme attól függően különbözik, hogy Ön pl. csupán információszerzés céljából látogatja meg weboldalunkat, vagy az általunk kínált szolgáltatásokat (pl. kapcsolatfelvételi űrlap, webáruház) használja a weboldalainkon.

Amikor internetes oldalainkat kizárólag tájékozódási célokra használja, azaz, ha nem regisztrál, vagy más módon nem ad meg nekünk információkat, a következő adatokat gyűjtjük és tároljuk rendszerünk naplófájljaiban. Ehhez a következő adatok tartoznak:

 • IP cím
 • A megkeresés dátuma és időpontja
 • Időkülönbség a Greenwich Mean Time (GMT)-hez képest
 • a lekérdezés tartalma (konkrét oldal)
 • a hozzáférési állapot / HTTP állapotkód
 • minden egyes átvitt adat mennyisége
 • a honlap, ahonnan a kérés érkezik
 • operációs rendszer és annak interfésze
 • böngésző, a böngésző szoftverének nyelve és verziója

A személyes adatok feldolgozásának jogalapját a GDPR-rendelet 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat f) pontja képezi. A személyes adatok feldolgozása számunkra arra, szolgál, hogy Önnek megmutathassuk weboldalunkat és biztosítsuk a weboldal stabilitását és biztonságát. Ez a mi jogos érdekünk is ezen adatok feldolgozásához.

A naplófájlok anonim adatait az Ön által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk. A névtelenül gyűjtött adatokat és információkat egyfelől statisztikailag értékeljük, másfelől azzal a céllal, hogy növeljük az adatvédelmet és az adatbiztonságot, és optimális szintű védelmet biztosítsunk az általunk feldolgozott személyes adatok számára.

2.2 Sütik

Az előzőekben említett adatokon felül internetes oldalunk használatakor az Ön számítógépén úgynevezett sütik (cookies) tárolódnak. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön által használt böngészőhöz rendelt merevlemezen tárolódnak, és amelyen keresztül bizonyos információk a sütiket küldő szervhez (itt mi általunk) áramlanak. A sütik nem képesek programokat futtatni vagy vírusokat telepíteni az Ön számítógépére. Arra szolgálnak, hogy az internetes kínálatot felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyük. A sütiket arra alkalmazzuk, hogy Önt a következő látogatásai alkalmával azonosíthassuk, ha ügyfélfiókkal rendelkezik nálunk vagy bevásárlókosár rendszerünket használja.

Ez a weboldal a következő típusú sütiket használja, amelyek hatókörét és funkcionalitását az alábbiakban ismertetjük: átmeneti sütik és állandó sütik.

Az átmeneti sütik automatikusan törlődnek, amint Ön a böngészőjét bezárja. Ehhez számíthatók különösen a munkamenet sütik (session-cookies). Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót (Session-ID) tárolnak, amellyel a böngésző különböző kérései hozzárendelhetők a közös munkamenethez. Ezáltal újra felismerhető az Ön számítógépe, ha visszatér a mi weboldalunkra. A munkamenet sütik törlődnek, ha Ön kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.
Az állandó sütik egy meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek, ami a sütiktől függően változhat.

A sütiket Ön a böngészője biztonsági beállításában bármikor törölheti. A böngésző beállításait tetszése szerint konfigurálhatja és pl. megtagadhatja a harmadik féltől származó sütik vagy az összes süti elfogadását. Szeretnénk figyelmeztetni, hogy akkor esetleg nem tudja használni az összes funkciót ezen a honlapon.

2.3 B2B-portál

Ha Ön üzleti ügyfelünk (kiskereskedő), akkor B2B portálunk a www.zebco-europe.com a weboldalunkon a rendelkezésére áll.

2.3.1 Ha Ön a B2B portálunkon megrendelést szeretne eszközölni, akkor a szerződés megkötéséhez elengedhetetlen, hogy megadja adatait, amelyekre szükségünk van a megrendelése feldolgozásához. A szerződések feldolgozásához szükséges kötelező adatokat, különösen az Ön nevét, címét és fizetési adatait külön jelöljük, a további információk önkéntesek. Az Ön által megadott adatokat az Ön megrendelésének lebonyolításához használjuk. Ennek érdekében továbbadhatjuk az Ön fizetésre vonatkozó adatait a házi bankunknak. Ennek jogalapját a GDPR-rendelet 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontja képezi.

2.3.1 Ha Ön hozzáférést szeretne B2B portálunkhoz, akkor a szerződés megkötéséhez elengedhetetlen, hogy megadja adatait, amelyekre szükségünk van a megrendelése feldolgozásához. A szerződések feldolgozásához szükséges kötelező adatokat, különösen az Ön nevét, címét és fizetési adatait külön jelöljük, a további információk önkéntesek. Az Ön által megadott adatokat az Ön megrendelésének lebonyolításához használjuk. Ennek érdekében továbbadhatjuk az Ön fizetésre vonatkozó adatait a házi bankunknak. Ennek jogalapját a GDPR-rendelet 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontja képezi. 

2.3.3 Adatait az 1.6 pontnak megfelelően tároljuk. A kereskedelmi és adózási előírások miatt az Ön címét, fizetési és rendelési adatait tíz évig kötelesek vagyunk tárolni.

2.4 Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail kapcsolat, telefon

Weboldalunkon elérhető egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely elektronikus kapcsolattartásra használható. Ha ezt a lehetőséget választja, a beviteli maszkban megadott adatokat a rendszer hozzánk továbbítja és mi tároljuk. Ezek az adatok az Ön keresztneve és családi neve, valamint e-mail címe. Az üzenet elküldésének időpontjában az Ön IP-címe, valamint a feladás dátuma és időpontja is tárolásra kerül.
Ennek alternatívájaként kapcsolatba léphet velünk a megadott e-mail címen vagy telefonszámon keresztül is. Ebben az esetben az Ön által e-mailben közölt személyes adatok tárolásra kerülnek.

E-mail küldéssel vagy telefonbeszélgetés által átadott adatok kezelésének jogalapját a GDPR-rendelet 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat f) pontja képezi. Ha az e-mail kapcsolat, ill. telefonálás szerződés céljával jött létre, akkor az adatok feldolgozásának további jogalapját a GDPR-rendelet 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontja képezi.

A személyes adatok feldolgozása a beviteli maszkból, és adott esetben az Ön e-mailjéből/telefonhívásából kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozását szolgálja. Kapcsolatfelvétel esetén (e-mailben, telefonon, kapcsolatfelvételi űrlapon) ez az adatok kezeléséhez szükséges jogos érdeket is képezi. A küldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlapokkal való visszaélés megelőzését és informatikai rendszereink biztonságának biztosítását szolgálják.

2.5. Hírlap

Amikor feliratkozik hírlevelünkre, az e-mail címét arra használjuk, hogy további információkat nyújtsunk Önnek azon termékekről és szolgáltatásokról, amelyek Önt érdekelhetik. A feliratkozást követően visszaigazoló linket küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Csak a visszaigazoló linkre kattintás után kapja meg hírlevelünket.

2.6 Google Analytics és más webszolgáltatások

Ez a weboldal használja a Google Analytics-et és más webszolgáltatásokat. Részletes tájékoztatás ehhez a 7. fejezetben található

3: Adatfeldolgozás a közösségi hálózatokon és platformokon belüli online megjelenéseink látogatása során

A közösségi hálózatokon és platformokon annak érdekében tartjuk fenn online jelenlétünket, hogy kommunikáljunk Önnel, és hogy Önt ott tájékoztathassuk szolgáltatásainkról. Az érintett hálózatokhoz és platformokhoz való hozzáférés során az érintett üzemeltetők szerződési feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek.
Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkban másképp nincs feltüntetve, a felhasználók adatait akkor dolgozzuk fel, ha a közösségi hálózatokon és platformokon keresztül kommunikálnak velünk (pl. hozzászólásokat írnak online megjelenéseinken, vagy üzeneteket küldenek nekünk).
Az adott online platform használatára az adott online platform rendelkezései az irányadók, nem pedig ez az adatvédelmi nyilatkozat.

4: Adatfeldolgozás a szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatosan

Az adatfeldolgozás céljai
Ha azért lép velünk kapcsolatba, mert megrendelést adott le vagy szeretne leadni nekünk, akkor a kéréssel továbbított személyes adatait mi tároljuk. Feldolgozzuk a szerződéses jogviszony létesítéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat. Ezek különösen a vezeték- és keresztnév, az Ön elérhetőségei, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges további adatok, a leadott vagy még leadandó megrendelés típusától és terjedelmétől függően.

Ha az Ön személyes adatait harmadik fél egy meglévő vagy jövőbeli megrendeléssel kapcsolatban továbbítja nekünk, az adatfeldolgozás a megrendelés teljesítését szolgálja.

Jogalapok
Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontja, amennyiben Ön a mi ügyfelünk, vagy személyes adatait egy jövőbeli ügyfélkapcsolat kezdeményezése céljából továbbítja nekünk. Ezen adatok feldolgozása szerződés teljesítését szolgálja, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

Ha az Ön személyes adatait harmadik fél meglévő vagy jövőbeli megrendelésével kapcsolatban továbbítják nekünk, az adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontja is, azaz a közöttünk és a harmadik fél közötti szerződéses kapcsolat.

A tárolási időtartam kritériumai
Adatait a szerződés megszűnéséig, továbbá a meglévő megőrzési kötelezettségekig tároljuk, (pl. a kereskedelmi és adójogszabályoknak megfelelően).

Minden más tekintetben az 1.6 pont utasításai érvényesek.

5: Adatfeldolgozás jelentkezésekre vonatkozóan

Az adatfeldolgozás céljai
Az Ön személyes adatait mi az Ön által megpályázott szerződéses jogviszony (munkaviszony, képzési jogviszony, szakmai gyakorlat vagy egyéb szerződéses jogviszony) létesítésére vonatkozó döntéshez gyűjtjük és dolgozzuk fel.

Jogalapok
A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontja a BDSG (Szövetségi Adatvédelmi Törvény) 26. cikkelyével összefüggésben. Amennyiben az Ön által megpályázott szerződéses jogviszony nem a BDSG 26. cikkely (8) bekezdés szerinti munkaviszony (azaz nem munkaviszony vagy szakképzési célú munkaviszony), a jogalap a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat b) pontjában áll. Az Ön személyes adatai továbbá adott esetben munkajogi, szakképzési és szociális jogi rendelkezések alapján is feldolgozhatók. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, – amely alá mi is tartozunk – ez a feldolgozás a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat c) pontja alapján történik.

A tárolási időtartam kritériumai
Ha az adatfeldolgozás már nem szükséges a szerződéses jogviszony létesítéséről szóló döntéshez, a szerződéses jogviszony létesítéséről szóló döntés érdekében kezelt személyes adatokat elvből töröljük. E tekintetben a tárolás időtartama a döntéshozatali folyamat időtartamától függ.

Ha kéretlen kérelmet – tehát egy olyan jelentkezést, amely nem egy általunk ténylegesen kiírt pozícióra vonatkozik – küldött nekünk, személyes adatait szintén feldolgozzuk annak érdekében, hogy döntsünk a szerződéses kapcsolat létrehozásáról. A fenti nyilatkozatok ennek megfelelően alkalmazandók, amelyek értelmében az Ön adatait elvben töröljük, ha véleményünk szerint nem előrelátható, hogy az Ön személyes adatait esetleg fel lehetne használni egy szerződéses jogviszony létesítésére vonatkozó döntéshez.

Egyedi esetekben olyan tárolási időtartam jöhet létre, amely túlmutat a szerződéses jogviszony létesítésére vonatkozó döntésen. Ez lenne a helyzet például, ha vannak arra utaló jelek, hogy Ön követelést érvényesít velünk szemben. A tárolás ebben az esetben mindaddig megtörténik, amíg az adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. A tárolási időtartam kritériumai magukban foglalhatják az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény és a munkaügyi bírósági törvény szerinti határidőket (AGG 15. cikkely (4) bekezdés 1. mondat; ArbGG 61. cikkely b) pont), valamint az elévülési vagy törvényes megőrzési időket.

Minden más tekintetben az 1.6 pont utasításai érvényesek.

6: Adatfeldolgozás szállítókra, szolgáltatókra és látogatókra vonatkozóan

Az adatfeldolgozás céljai
Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk a szerződés kezdeményezése, megkötése vagy teljesítése érdekében, feldolgozzuk az Ön által felénk továbbított személyes adatokat, annak eldöntése érdekében, hogy mi kívánunk-e ilyen szerződést kötni Önnel, valamint adott esetben ilyen szerződést kötni és azt végrehajtani. Ez akkor is érvényes, ha mi lépünk önnel kapcsolatba a szerződés kezdeményezése, megkötése vagy teljesítése érdekében, mert szeretnénk Önt szállítóként vagy szolgáltatóként igénybe venni.

Ha Ön látogatóként meglátogatja helyiségeinket, beleértve a telephelyünket is, és személyes adatokat továbbít számunkra, például azáltal, hogy megadja nevét munkatársainknak a recepción, az az Ön személyes adatainak kezelését szolgálja a házi jogok gyakorlásához. Szeretnénk ellenőrizni, hogy helyiségeinkbe és telephelyünkre ki lép be, hogy illetéktelenek belépését kizárhassuk.

Jogalapok
Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja, amelyet Ön egy velünk kötendő szerződés kezdeményezése, egy velünk kötött szerződés megkötése vagy egy szerződés végrehajtása céljából továbbít nekünk, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja.

Az adatfeldolgozás jogalapja továbbra is a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja, ha az Ön személyes adatait, amelyek a kapcsolatfelvételhez szükségesek, egy adott szerződés megszűnésén túl tároljuk. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy bevált szállítókra és szolgáltatókra támaszkodhassunk.

Ha Ön látogatóként belép helyiségeinkbe vagy a telephelyünkre behajt, akkor személyes adatai feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés 1. mondat f) pontja. Jogos érdekünk, hogy ellenőrizzük, ki lép be, illetve vezet helyiségeinkbe, beleértve a telephelyünket is, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

A tárolási időtartam kritériumai
Ha az adatfeldolgozás már nem szükséges a szerződéses jogviszony létesítéséről szóló döntéshez, a szerződéses jogviszony létesítéséről szóló döntés érdekében feldolgozott személyes adatokat elvből töröljük. E tekintetben a tárolás időtartama a döntéshozatali folyamat időtartamától függ. Ha szerződést kötöttünk Önnel, személyes adatait a szerződés teljes teljesítéséig vagy megszűnéséig tároljuk, továbbá a törvényben előírt megőrzési kötelezettségek időtartamáig.

Egyedi esetekben a tárolási időszak olyan megőrzési időtartamot eredményezhet, amely túlmutat a szerződéses jogviszony létesítéséről szóló döntésen, vagy az ilyen szerződés megkötését követően annak teljesítésén, ill. megszüntetésén, ha arra utaló jelek vannak, hogy Ön követelést fog érvényesíteni velünk szemben. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha mi kívánunk ön ellen igényt érvényesíteni. A tárolás ebben az esetben mindaddig megtörténik, amíg az Ön személyes adatainak kezelése jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. A tárolási időszak kritériumai magukban foglalhatják az elévülési időt.

Ha Ön olyan szállító vagy szolgáltató, akivel többször is együttműködünk, az Ön személyes adatait, amelyek az ismételt kapcsolatfelvételhez szükségesek, egy adott szerződés megszűnésén túl tároljuk mindaddig, amíg az Ön szolgáltatásainak általunk történő használata már nem jön számításba.

Ha látogatóként személyes adatokat adott meg nekünk Önről, személyes adatait alapvetően töröljük a látogatás befejezése után, kivéve, ha Ön kifejezetten kérte, hogy továbbra is tároljuk személyes adatait, például azért, hogy információkat kaphasson tőlünk. Ezekben az esetekben is felmerülhet hosszabb tárolási idő, ha egyedi esetekben arra utaló jelek vannak, hogy Ön követelést érvényesít velünk szemben, vagy ha a mi részünkről merül fel, hogy ezeket az igényeket érvényesítsük. A tárolás ebben az esetben mindaddig megtörténik, amíg az adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, továbbá az adott esetben törvényben előírt megőrzési kötelezettségek időtartamáig.

Minden más tekintetben az 1.6 pont utasításai érvényesek.


Date: 12/2021

4street Pike Chatter

QUANTUM

B-ASS Creature

QUANTUM

B-ASS Shad

QUANTUM

Purple Haze

QUANTUM

Eat, Sleep, go fishing!

Fill in your details and we’ll be in touch

Stay Up to Date with us!

We can deliver the best Products for you and your personal fishing-Style. Just help us to know you better....