DATA PROTECTION

Zebco Europe GmbH data privacy statement

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zebco Europe GmbH

Děkujeme za váš zájem o naši prezentaci na webu https://tackle-box.eu a o naši firmu.

Ochrana vašich osobních údajů při shromažďování, zpracovávání a používání údajů získaných při vaší návštěvě našich webových stránek je pro nás důležitá. Rádi bychom, abyste se při návštěvě našeho webu cítili bezpečně a komfortně.

V následujícím textu vám poskytneme informace o zpracování vašich osobních údajů

 • při návštěvě našich internetových stránek,
 • při návštěvě našich facebookových stránek,
 • v případě, že využíváte nebo v budoucnosti využijete našich služeb,
 • při žádosti o místo či
 • v případě, že s námi jako dodavatel, poskytovatel služeb či návštěvník navážete kontakt.

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. vaše jméno či poštovní nebo e-mailová adresa.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a německého zákona o ochraně osobních údajů („BDSG“).

1.   Obecné informace ke zpracování osobních údajů

1.1 Název a kontaktní údaje odpovědného orgánu

Odpovědným orgánem ve smyslu GDPR a poskytovatelem služeb ve smyslu německého zákona o elektronických médiích (TMG) je:

Zebco Europe GmbH, 
Elsterbogen 12–14
21255 Tostedt, Německo

Tel.: +49 4182 2943-0 
Fax: +49 4182 2943-22 

e-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zebco Europe GmbH
Datenschutzbeauftragter
Elsterbogen 12–14
21255 Tostedt, Německo

e-mail: datenschutz-ze (@) ratheroutdoors.com

1.3 Práva subjektů údajů

1.3.1 Informace, oprava, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Čl. 15 GDPR: Právo subjektu údajů na informace
  Máte právo získat od nás informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. 
 • Čl. 16 GDPR: Právo na opravu osobních údajů
  Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o opravu nesprávných údajů nebo o doplnění údajů neúplných. 
 • Čl. 17 GDPR: Právo na výmaz osobních údajů
  Za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Váš nárok na výmaz osobních údajů závisí mimo jiné na tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, nadále potřebujeme k plnění našich smluvních a zákonných povinností. 
 • Čl. 18 GDPR: Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. 
 • Čl. 19 GDPR: Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo vymazáním osobních údajů nebo omezením jejich zpracování
  Pokud uplatníte jedno z práv podle článků 16, 17 nebo 18, musí o tom být informováni všichni příjemci, kterým byly vaše údaje poskytnuty, pokud to není nemožné nebo pokud to nevyžaduje nepřiměřeně velké úsilí. Na vlastní žádost máte právo být o příjemcích informováni.
 • Čl. 20 GDPR: Právo na přenositelnost osobních údajů
  Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR můžete získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich zprostředkování jiné zodpovědné osobě.  

1.3.2 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové zrušení souhlasu má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů od chvíle, kdy jste nám zrušení souhlasu oznámili. Přípustnost zpracování osobních údajů zakládající se na jiných právních základech přitom může zůstat nedotčena. Pokud byl váš souhlas výhradním právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud z naší strany neexistuje žádný oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR, vaše osobní údaje po odvolání vašeho souhlasu okamžitě smažeme.

1.3.3 Námitka proti určitému zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. e nebo f GDPR), můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Týká se to případů, kdy zpracování osobních údajů není nezbytné zejména k plnění vzájemných smluvních závazků v situacích, které popisujeme níže. Při uplatnění takové námitky vás žádáme, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, jakým to činíme. V případě vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování osobních údajů buď ukončíme nebo upravíme, případně uvedeme přesvědčivé důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat.

1.3.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Adresa dozorového úřadu, pod jehož pravomoci spadá naše firma: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Německo.

1.4 Příjemci osobních údajů

Na vaši žádost nebo v případě, že je to nezbytné pro plnění jiné s vámi uzavřené smlouvy, nebo pokud máme na přenosu údajů oprávněný zájem, předáme vaše osobní údaje také třetím stranám.
V některých případech využíváme při zpracování vašich osobních údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli pečlivě vybráni a pověřeni zpracováním osobních údajů, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.
Může se jednat o následující kategorie příjemců: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé platebních služeb, soudy, finanční úřady, advokáti, daňoví poradci, auditoři, bankovní služby, služby finančního managementu, kurýři, tiskárny, poskytovatelé balících služeb, poštovních služeb, zásilkové služby.
Pokud jsme ze zákona povinni (např. z důvodu žádosti o informace) poskytnout osobní údaje orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným orgánům v rámci soudních procesů, předáme vaše osobním údaje úřadům, které o ně žádají.

1.5 Předávání osobních údajů do třetích zemí

Existuje možnost, že na základě spolupráce zakládající se na dělbě práce, např. v oblasti poskytovatelů IT služeb, zejména pokud jde o služby v oblasti údržby, servisu a bezpečnosti IT systémů, mohou zaměstnanci poskytovatele služeb v zemi mimo Evropskou unii získat znalosti o vašich osobních údajích. Pokud v této zemi neexistuje úroveň ochrany osobních údajů srovnatelná s úrovní v Evropské unii a neplatí zde takzvané Posouzení odpovídající úrovně ochrany zajišťované třetí zemí, které vydává Evropská komise, budeme vaše zájmy v oblasti ochrany osobních údajů chránit uzavřením standardní doložky EU o ochraně osobních údajů vydané Evropskou komisí, kterou s příjemcem osobních údajů uzavřeme, nebo jiným vhodným způsobem. Na adrese uvedené v kontaktních údajích v části 1.1 si od nás můžete vyžádat kopii standardních doložek EU o ochraně osobních údajů či jakýchkoli dalších záruk.
Jakýkoli jiný přenos vašich osobních údajů – s výjimkou případů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů – do jiných zemí mimo Evropskou unii není zamýšlen, ale zároveň – pokud odpovídá právním předpisům – není ani vyloučen.

1.6 Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile zanikne účel jejich uložení.

I nadále je uchováváme v případě, že to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech EU, ve vnitrostátních zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléháme. Výjimky ze zásady výmazu osobních údajů po zániku účelu jejich uložení mohou vyplývat například z ustanovení GDPR a ustanovení německého spolkového práva, zejména z německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). K výmazu dále nedochází například v případě, pokud existují obchodně právní nebo daňové zákonné povinnosti nařizující uchovávání osobních údajů.
V konkrétních případech může být také nutné delší uchovávání osobních údajů z důvodu uplatnění nebo možného uplatnění nároků vůči nám v souvislosti se smlouvou nebo předsmluvními opatřeními.

1.7 Povinnost poskytnout osobní údaje

Povinnost poskytnout nám vaše osobní údaje nevyplývá ani ze zákona ani ze smlouvy. Pokud však s námi chcete nějakou smlouvu uzavřít, zejména smlouvu o dodání zboží, je poskytnutí osobních údajů zpravidla nezbytné. Pokud nám v určitém případě osobní údaje neposkytnete, je možné, že s námi nebudete moci smlouvu uzavřít.
Totéž platí v případě, že chcete na našich webových stránkách využívat služby, jako je náš kontaktní formulář či zákaznický účet.

1.8 Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se snažíme ukládat za využití veškerých dostupných technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat, proto doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.
Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména finančním, je proces objednávky šifrován pomocí technologie SSL.

1.9 Účely, právní základy a kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů při jednotlivých činnostech v oblasti zpracování osobních údajů

Informace o příslušných účelech, právních základech a kritériích pro dobu uchovávání osobních údajů při jednotlivých činnostech v oblasti zpracovávání údajů najdete na níže jmenovaných místech:

 • Část 2: Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek,
 • Část 3: Zpracování osobních údajů při návštěvě našich facebookových stránek,
 • Část 4: Zpracování osobních údajů v případě, že využíváte našich služeb,
 • Část 5: Zpracování osobních údajů v případě žádosti o místo a
 • Část 6: Zpracování osobních údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům.

2.   Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1 Zpracování osobních údajů přenášených na pozadí

Typ a rozsah zpracování vašich osobních údajů se liší v závislosti na tom, zda náš web navštívíte pouze za účelem získání informací, nebo zda na našich webových stránkách využíváte služby, které nabízíme (např. kontaktní formulář či e-shop).

Využijete-li náš web čistě pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme a do souborů protokolu našeho systému ukládáme níže uvedené údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / stavový kód HTTP
 • množství přenesených dat
 • webová stránka, ze které přišla žádost
 • operační systém a jeho rozhraní
 • prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Právním základem pro zpracování osobních údajů (IP adresa) je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů nám umožňuje zobrazit vám naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost. V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů.

Anonymní údaje v souborech protokolu jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které nám poskytnete. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace vyhodnocujeme jednak statisticky a jednak s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost osobních údajů, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

2.2 Soubory cookie

Kromě výše uvedených osobních údajů se na vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem pevném disku a jsou přiřazeny používanému prohlížeči. Jejich prostřednictvím proudí určité informace na místo, které soubory cookie nastavilo (což jsme v tomto případě my). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. My soubory cookie využíváme k tomu, abychom vás při další návštěvě dokázali identifikovat, pokud u nás máte zákaznické konto nebo vyžíváte systém nákupního košíku.

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže: přechodné soubory cookie a trvalé soubory cookie.

Přechodné soubory cookie se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Patří k nim především soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřadit jedné relaci. Díky tomu je možné při návratu na naši webovou stránku váš počítač rozpoznat. Soubory cookie relace se smažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
Trvalé soubory cookie se automaticky mažou po určité předem stanovené době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

Soubory cookie můžete v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče kdykoli smazat. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých požadavků a například odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Rádi bychom vás upozornili, že při zamítnutí souborů cookie případně nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

2.3 Portál B2B

Jste-li naším obchodním zákazníkem (tzv. retailer), máte na našem webu www.zebco-europe.com k dispozici portál B2B.

2.3.1 Chcete-li na našem portálu B2B zadat objednávku, je pro uzavření smlouvy nezbytné zadat vaše osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné osobní údaje požadované pro zpracování smlouvy, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou speciálně označeny, ostatní údaje jsou fakultativní. Vámi zadané osobní údaje potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší bance. Právním základem je čl. 6 odst.1 v.1 písm. b GDPR.

2.3.1 Chcete-li získat přístup do našeho portálu B2B, je pro uzavření smlouvy nezbytné zadat vaše osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné osobní údaje požadované pro zpracování smlouvy, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou speciálně označeny, ostatní údaje jsou fakultativní. Vámi zadané osobní údaje potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší bance. Právním základem je čl. 6 odst.1 v.1 písm. b GDPR. 

2.3.3 Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s informacemi uvedenými v bodu 1.6. Na základě obchodně právních a daňových předpisů jsme povinni ukládat vaši adresu, platební údaje a údaje o objednávce po dobu deseti let.

2.4 Kontaktní formulář, e-mailový kontakt, telefon

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí něhož nás můžete elektronicky kontaktovat. Pokud tuto možnost využijete, dojde k přenosu a uložení osobních údajů, které v kontaktním formuláři vyplníte, do našich rukou. Jedná se o vaše jméno a příjmení a vaši e-mailovou adresu. V době odeslání zprávy se uloží i vaše IP adresa a datum a čas odeslání.
Případně nás můžete kontaktovat pomocí uvedené e-mailové adresy nebo telefonního čísla. V takovém případě dojde k uložení vašich osobních údajů přenesených prostřednictvím e-mailu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailů nebo v průběhu telefonního hovoru je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu nebo telefonního hovoru uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 v.1 písm. b GDPR.

Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře, případně z vašeho e-mailu či telefonátu slouží výhradně k vyřízení vaší žádosti o kontakt. Pokud nás kontaktujete (e-mailem, telefonem, kontaktním formulářem), vyplývá z toho náš nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktních formulářů a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

2.5 Newsletter

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, budeme vaši e-mailovou adresu používat k zasílání dalších informací o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Po registraci zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací odkaz. Náš newsletter budete dostávat až poté, co na tento potvrzovací odkaz kliknete.

2.6 Google Analytics a další webové služby

Tato webová stránka využívá Google Analytics a další webové služby. Podrobné informace na toto téma najdete v kapitole 7.

3: Zpracování osobních údajů při návštěvě naší online prezentace v rámci sociálních sítí a platforem

Prezentujeme se online na sociálních sítích a platformách, abychom s vámi mohli komunikovat a informovat vás o našich službách. Při vstupu na dané sítě a platformy platí obchodní podmínky a předpisy pro zpracování osobních údajů příslušného provozovatele.
Pokud není v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uživatelů, pokud s námi v rámci sociálních sítí a platforem komunikují (např. píší příspěvek k naší online prezentaci nebo nám zašlou zprávu).
Na využívání příslušné online platformy se vztahují ustanovení příslušné online platformy, nikoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4: Zpracování osobních údajů v případě, že využíváte našich služeb

Účel zpravování osobních údajů
Pokud nás kontaktujete, protože jste u nás zadali nebo chcete zadat objednávku, vaše osobní údaje přenesené spolu s požadavkem u nás budou uloženy. Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik a realizaci smluvního vztahu. Jedná se zejména o vaše křestní jméno a příjmení a vaše kontaktní údaje, jakož i další údaje potřebné k realizaci objednávky v závislosti na typu a rozsahu zadané nebo zamýšlené objednávky.

Pokud jsou nám vaše osobní údaje v souvislosti se stávající nebo budoucí objednávkou předávány prostřednictvím třetích stran, platí podmínky pro zpracování osobních údajů při realizaci objednávky.

Právní základy
Jste-li naším zákazníkem nebo nám poskytnete své osobní údaje za účelem navázání budoucího zákaznického vztahu, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Zpracování těchto osobních údajů slouží k plnění smlouvy nebo je nezbytné k realizaci předsmluvních opatření.

Jsou-li nám vaše osobní údaje předávány v souvislosti se stávající nebo budoucí objednávkou prostřednictvím třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů rovněž čl. 6 odst 1 v. 1 písm. b GDPR, tedy smluvní vztah mezi námi a třetí stranou.

Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů
Vaše údaje uchováváme do vypršení smlouvy s přihlédnutím ke stávajícím povinnostem uchovávat osobní údaje po delší dobu (např. v souladu s obchodními či daňovými právními předpisy).

Dále platí informace uvedené v bodu 1.6.

5: Zpracování osobních údajů v případě žádosti o místo

Účel zpravování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pro účely rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu, o který se ucházíte (pracovní poměr, výuční vztah, pracovní stáž nebo jiný smluvní vztah).

Právní základy
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR v kombinaci s § 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Pokud smluvní vztah, o který se ucházíte, není pracovním vztahem ve smyslu § 26 odst. 8 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) (především tedy pokud se nejedná o pracovní poměr nebo zaměstnání za účelem profesního vyučení), je právním základem čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Vaše osobní údaje mohou být případně zpracovávány také na základě dalších pracovněprávních předpisů, předpisů týkajících se odborného vzdělávání a sociálně právních předpisů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, je toto zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. c GDPR.

Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů
Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem rozhodnutí o navázání smluvního vztahu, vymažeme v zásadě tehdy, když jejich zpracování již není pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu nezbytné. Doba uchovávání osobních údajů tak závisí na délce rozhodovacího procesu.

Pokud jste nám zaslali žádost o místo z vlastní iniciativy – jedná se tedy o žádost o místo, která se nevztahuje na konkrétní, námi inzerovanou pracovní pozici – rovněž vaše osobní údaje zpracujeme, abychom mohli rozhodnout o navázání smluvního vztahu. Platí zde výše uvedené informace, přičemž vaše osobní údaje obecně vymažeme v případě, kdy podle našeho názoru nelze předpokládat, že by vaše osobní údaje mohly být použity k rozhodnutí o navázání smluvního vztahu.

V jednotlivých případech může doba uchovávání osobních údajů přesáhnout rámec rozhodování o navázání smluvního vztahu. Tak tomu je např. v případě, kdy se dá předpokládat, že vůči nám budete uplatňovat nějaké nároky. Osobní údaje se v takovém případě uchovávají tak dlouho, dokud je jejich zpracování nezbytné pro stanovení, plnění nebo obranu právních nároků. Mezi kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů se mohou počítat lhůty podle nšmrckého obecného zákona o rovném zacházení (AGG) a německého zákona o pracovním soudu (ArbGG) (§ 15 odst. 4 věta 1 AGG; § 61 b ArbGG), jakož i promlčecí lhůty nebo zákonné doby uchovávání.

Dále platí informace uvedené v bodu 1.6.

6: Zpracování osobních údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům

Účel zpravování osobních údajů
Jakmile nás kontaktujete za účelem iniciování, uzavření nebo plnění smlouvy, zahájíme zpracování vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, abychom mohli rozhodnout, zda s vámi chceme takovou smlouvu uzavřít, případně za účelem uzavření takové smlouvy a jejího plnění. Totéž platí i v případě, že kontaktujeme z vlastní iniciativy my vás za účelem iniciování, uzavření nebo plnění smlouvy, jelikož bychom s vámi chtěli spolupracovat jako s dodavatelem nebo poskytovatelem služeb.

Pokud jako návštěvník navštívíte naši provozovnu, včetně jejího venkovního areálu, a sdělíte nám přitom osobní údaje, například tím, že na recepci nahlásíte své příjmení, použije se zpracování vašich osobních údajů k výkonu domovských práv. Chceme mít pod kontrolou, kdo vstupuje do naší provozovny a do jejího venkovního areálu, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob.

Právní základy
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které nám poskytnete za účelem iniciace vzájemného smluvního vztahu, či za účelem uzavření nebo plnění smlouvy je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR.

Pokud vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání kontaktu, uchováváme i po uplynutí konkrétní smlouvy, je právním základem pro zpracování osobních údajů dále i č. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, abychom se mohli znovu obrátit na osvědčené dodavatele a poskytovatele služeb.

Pokud jako návštěvník vstoupíte nebo vjedete do naší provozovny či do jejího venkovního areálu, je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem mít pod kontrolou, kdo vstupuje do naší provozovny včetně jejího venkovního areálu, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob.

Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů
Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem rozhodnutí o navázání smluvního vztahu, vymažeme v zásadě tehdy, když jejich zpracování již není pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu nezbytné. Doba uchovávání osobních údajů tak závisí na délce rozhodovacího procesu. Pokud s vámi uzavřeme smlouvu, budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud nebude smlouva v plném rozsahu splněna nebo ukončena, a navíc po dobu trvání zákonných požadavků na uchovávání údajů.

V konkrétním případě, kdy se dá předpokládat, že budete vůči nám uplatňovat nějaké nároky, může doba uchovávání osobních údajů přesáhnout rámec rozhodování o navázání smluvního vztahu nebo po uzavření takové smlouvy rámec jejího plnění či ukončení. Totéž platí i v případě, že hodláme uplatňovat nějaké nároky my vůči vám. Osobní údaje se v takovém případě uchovávají tak dlouho, dokud je jejich zpracování nezbytné pro stanovení, plnění nebo obranu právních nároků. Jedním z kritérií doby uchovávání přitom mohou být promlčecí lhůty.

Jste-li dodavatel nebo poskytovatel služeb, se kterým opakovaně spolupracujeme, uchováváme vaše osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom vás mohli znovu kontaktovat, i po ukončení konkrétní smlouvy až do doby, kdy pro nás využití vašich služeb již nepřipadá v úvahu.

Pokud jste nám poskytli svoje osobní údaje při vaší návštěvě u nás, vymažeme vaše osobní údaje v zásadě po skončení vaší návštěvy, pokud jste výslovně nepožádali o to, abychom vaše osobní údaje nadále uchovávali, například za účelem získání informací od nás. V konkrétním případě, kdy se dá předpokládat, že budete vůči nám uplatňovat nějaké nároky nebo kdy hodláme uplatňovat nějaké nároky my vůči vám, se může doba uchovávání osobních údajů protáhnout. Osobní údaje se v takovém případě uchovávají tak dlouho, dokud je jejich zpracování nezbytné pro stanovení, plnění nebo obranu právních nároků prodlouženou o dobu případných zákonných lhůt uchovávání osobních údajů.

Dále platí informace uvedené v bodu 1.6.


Stav: 12/2021

4street Pike Chatter

QUANTUM

B-ASS Creature

QUANTUM

B-ASS Shad

QUANTUM

Purple Haze

QUANTUM

Eat, Sleep, go fishing!

Fill in your details and we’ll be in touch

Stay Up to Date with us!

We can deliver the best Products for you and your personal fishing-Style. Just help us to know you better....