DATA PROTECTION

PRESTON INNOVATIONS GmbH data privacy statement

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PRESTON INNOVATIONS

Děkujeme za váš zájem o naši prezentaci na webu https://tackle-box.eu a o naši firmu.

Ochrana vašich osobních údajů při shromažďování, zpracovávání a používání údajů získaných při vaší návštěvě našich webových stránek je pro nás důležitá. Rádi bychom, abyste se při návštěvě našeho webu cítili bezpečně a komfortně.

V následujícím textu vám poskytneme informace o zpracování vašich osobních údajů

 • při návštěvě našich internetových stránek,
 • při návštěvě našich facebookových stránek,
 • v případě, že využíváte nebo v budoucnosti využijete našich služeb,
 • při žádosti o místo či
 • v případě, že s námi jako dodavatel, poskytovatel služeb či návštěvník navážete kontakt.

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. vaše jméno či poštovní nebo e-mailová adresa.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a německého zákona o ochraně osobních údajů („BDSG“).

1.   Obecné informace ke zpracování osobních údajů

1.1 Název a kontaktní údaje odpovědného orgánu

Odpovědným orgánem ve smyslu GDPR a poskytovatelem služeb ve smyslu německého zákona o elektronických médiích (TMG) je:

Preston Innovations
European Distribution Centre
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
Belgium
EuroCustomerServices@ratheroutdoors.com
Registered No. 0774.680.897
VAT No. BE0774.680.897
Directors: Gary Quinn, Shaun Michael McSpadden, Lisa Waterman

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Preston Innovations Europe BV
Data Protection Officer
Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, Belgium

1.3 Práva subjektů údajů

1.3.1 Informace, oprava, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Čl. 15 GDPR: Právo subjektu údajů na informace
  Máte právo získat od nás informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. 
 • Čl. 16 GDPR: Právo na opravu osobních údajů
  Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o opravu nesprávných údajů nebo o doplnění údajů neúplných. 
 • Čl. 17 GDPR: Právo na výmaz osobních údajů
  Za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Váš nárok na výmaz osobních údajů závisí mimo jiné na tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, nadále potřebujeme k plnění našich smluvních a zákonných povinností. 
 • Čl. 18 GDPR: Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. 
 • Čl. 19 GDPR: Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo vymazáním osobních údajů nebo omezením jejich zpracování
  Pokud uplatníte jedno z práv podle článků 16, 17 nebo 18, musí o tom být informováni všichni příjemci, kterým byly vaše údaje poskytnuty, pokud to není nemožné nebo pokud to nevyžaduje nepřiměřeně velké úsilí. Na vlastní žádost máte právo být o příjemcích informováni.
 • Čl. 20 GDPR: Právo na přenositelnost osobních údajů
  Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR můžete získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich zprostředkování jiné zodpovědné osobě.  

1.3.2 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové zrušení souhlasu má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů od chvíle, kdy jste nám zrušení souhlasu oznámili. Přípustnost zpracování osobních údajů zakládající se na jiných právních základech přitom může zůstat nedotčena. Pokud byl váš souhlas výhradním právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud z naší strany neexistuje žádný oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR, vaše osobní údaje po odvolání vašeho souhlasu okamžitě smažeme.

1.3.3 Námitka proti určitému zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. e nebo f GDPR), můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Týká se to případů, kdy zpracování osobních údajů není nezbytné zejména k plnění vzájemných smluvních závazků v situacích, které popisujeme níže. Při uplatnění takové námitky vás žádáme, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, jakým to činíme. V případě vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování osobních údajů buď ukončíme nebo upravíme, případně uvedeme přesvědčivé důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat.

1.3.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Adresa dozorového úřadu, pod jehož pravomoci spadá naše firma: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Německo.

1.4 Příjemci osobních údajů

Na vaši žádost nebo v případě, že je to nezbytné pro plnění jiné s vámi uzavřené smlouvy, nebo pokud máme na přenosu údajů oprávněný zájem, předáme vaše osobní údaje také třetím stranám.
V některých případech využíváme při zpracování vašich osobních údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli pečlivě vybráni a pověřeni zpracováním osobních údajů, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.
Může se jednat o následující kategorie příjemců: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé platebních služeb, soudy, finanční úřady, advokáti, daňoví poradci, auditoři, bankovní služby, služby finančního managementu, kurýři, tiskárny, poskytovatelé balících služeb, poštovních služeb, zásilkové služby.
Pokud jsme ze zákona povinni (např. z důvodu žádosti o informace) poskytnout osobní údaje orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným orgánům v rámci soudních procesů, předáme vaše osobním údaje úřadům, které o ně žádají.

1.5 Předávání osobních údajů do třetích zemí

Existuje možnost, že na základě spolupráce zakládající se na dělbě práce, např. v oblasti poskytovatelů IT služeb, zejména pokud jde o služby v oblasti údržby, servisu a bezpečnosti IT systémů, mohou zaměstnanci poskytovatele služeb v zemi mimo Evropskou unii získat znalosti o vašich osobních údajích. Pokud v této zemi neexistuje úroveň ochrany osobních údajů srovnatelná s úrovní v Evropské unii a neplatí zde takzvané Posouzení odpovídající úrovně ochrany zajišťované třetí zemí, které vydává Evropská komise, budeme vaše zájmy v oblasti ochrany osobních údajů chránit uzavřením standardní doložky EU o ochraně osobních údajů vydané Evropskou komisí, kterou s příjemcem osobních údajů uzavřeme, nebo jiným vhodným způsobem. Na adrese uvedené v kontaktních údajích v části 1.1 si od nás můžete vyžádat kopii standardních doložek EU o ochraně osobních údajů či jakýchkoli dalších záruk.
Jakýkoli jiný přenos vašich osobních údajů – s výjimkou případů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů – do jiných zemí mimo Evropskou unii není zamýšlen, ale zároveň – pokud odpovídá právním předpisům – není ani vyloučen.

1.6 Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile zanikne účel jejich uložení.

I nadále je uchováváme v případě, že to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech EU, ve vnitrostátních zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléháme. Výjimky ze zásady výmazu osobních údajů po zániku účelu jejich uložení mohou vyplývat například z ustanovení GDPR a ustanovení německého spolkového práva, zejména z německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). K výmazu dále nedochází například v případě, pokud existují obchodně právní nebo daňové zákonné povinnosti nařizující uchovávání osobních údajů.
V konkrétních případech může být také nutné delší uchovávání osobních údajů z důvodu uplatnění nebo možného uplatnění nároků vůči nám v souvislosti se smlouvou nebo předsmluvními opatřeními.

1.7 Povinnost poskytnout osobní údaje

Povinnost poskytnout nám vaše osobní údaje nevyplývá ani ze zákona ani ze smlouvy. Pokud však s námi chcete nějakou smlouvu uzavřít, zejména smlouvu o dodání zboží, je poskytnutí osobních údajů zpravidla nezbytné. Pokud nám v určitém případě osobní údaje neposkytnete, je možné, že s námi nebudete moci smlouvu uzavřít.
Totéž platí v případě, že chcete na našich webových stránkách využívat služby, jako je náš kontaktní formulář či zákaznický účet.

1.8 Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se snažíme ukládat za využití veškerých dostupných technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat, proto doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.
Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména finančním, je proces objednávky šifrován pomocí technologie SSL.

1.9 Účely, právní základy a kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů při jednotlivých činnostech v oblasti zpracování osobních údajů

Informace o příslušných účelech, právních základech a kritériích pro dobu uchovávání osobních údajů při jednotlivých činnostech v oblasti zpracovávání údajů najdete na níže jmenovaných místech:

 • Část 2: Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek,
 • Část 3: Zpracování osobních údajů při návštěvě našich facebookových stránek,
 • Část 4: Zpracování osobních údajů v případě, že využíváte našich služeb,
 • Část 5: Zpracování osobních údajů v případě žádosti o místo a
 • Část 6: Zpracování osobních údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům.

2.   Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1 Zpracování osobních údajů přenášených na pozadí

Typ a rozsah zpracování vašich osobních údajů se liší v závislosti na tom, zda náš web navštívíte pouze za účelem získání informací, nebo zda na našich webových stránkách využíváte služby, které nabízíme (např. kontaktní formulář či e-shop).

Využijete-li náš web čistě pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme a do souborů protokolu našeho systému ukládáme níže uvedené údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / stavový kód HTTP
 • množství přenesených dat
 • webová stránka, ze které přišla žádost
 • operační systém a jeho rozhraní
 • prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Právním základem pro zpracování osobních údajů (IP adresa) je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů nám umožňuje zobrazit vám naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost. V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů.

Anonymní údaje v souborech protokolu jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které nám poskytnete. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace vyhodnocujeme jednak statisticky a jednak s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost osobních údajů, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

2.2 Soubory cookie

Kromě výše uvedených osobních údajů se na vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem pevném disku a jsou přiřazeny používanému prohlížeči. Jejich prostřednictvím proudí určité informace na místo, které soubory cookie nastavilo (což jsme v tomto případě my). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. My soubory cookie využíváme k tomu, abychom vás při další návštěvě dokázali identifikovat, pokud u nás máte zákaznické konto nebo vyžíváte systém nákupního košíku.

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže: přechodné soubory cookie a trvalé soubory cookie.

Přechodné soubory cookie se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Patří k nim především soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřadit jedné relaci. Díky tomu je možné při návratu na naši webovou stránku váš počítač rozpoznat. Soubory cookie relace se smažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
Trvalé soubory cookie se automaticky mažou po určité předem stanovené době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

Soubory cookie můžete v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče kdykoli smazat. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých požadavků a například odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Rádi bychom vás upozornili, že při zamítnutí souborů cookie případně nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

2.3 Portál B2B

Jste-li naším obchodním zákazníkem (tzv. retailer), máte na našem webu k dispozici portál B2B.

2.3.1 Chcete-li na našem portálu B2B zadat objednávku, je pro uzavření smlouvy nezbytné zadat vaše osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné osobní údaje požadované pro zpracování smlouvy, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou speciálně označeny, ostatní údaje jsou fakultativní. Vámi zadané osobní údaje potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší bance. Právním základem je čl. 6 odst.1 v.1 písm. b GDPR.

2.3.1 Chcete-li získat přístup do našeho portálu B2B, je pro uzavření smlouvy nezbytné zadat vaše osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné osobní údaje požadované pro zpracování smlouvy, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou speciálně označeny, ostatní údaje jsou fakultativní. Vámi zadané osobní údaje potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší bance. Právním základem je čl. 6 odst.1 v.1 písm. b GDPR. 

2.3.3 Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s informacemi uvedenými v bodu 1.6. Na základě obchodně právních a daňových předpisů jsme povinni ukládat vaši adresu, platební údaje a údaje o objednávce po dobu deseti let.

2.4 Kontaktní formulář, e-mailový kontakt, telefon

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí něhož nás můžete elektronicky kontaktovat. Pokud tuto možnost využijete, dojde k přenosu a uložení osobních údajů, které v kontaktním formuláři vyplníte, do našich rukou. Jedná se o vaše jméno a příjmení a vaši e-mailovou adresu. V době odeslání zprávy se uloží i vaše IP adresa a datum a čas odeslání.
Případně nás můžete kontaktovat pomocí uvedené e-mailové adresy nebo telefonního čísla. V takovém případě dojde k uložení vašich osobních údajů přenesených prostřednictvím e-mailu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailů nebo v průběhu telefonního hovoru je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu nebo telefonního hovoru uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 v.1 písm. b GDPR.

Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře, případně z vašeho e-mailu či telefonátu slouží výhradně k vyřízení vaší žádosti o kontakt. Pokud nás kontaktujete (e-mailem, telefonem, kontaktním formulářem), vyplývá z toho náš nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktních formulářů a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

2.5 Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání dalších informací o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Po registraci vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací odkaz. Teprve po kliknutí na tento potvrzovací odkaz obdržíte náš newsletter. Pokud na potvrzovací odkaz nekliknete, bude vaše registrace vyřazena a vaše údaje budou smazány.

Zpracování za účelem zasílání newsletteru je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí platností kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru.

2.6 Tackle Box

Abyste mohli psát hodnocení a recenze produktů, musíte se jednou přihlásit a zaregistrovat na našich stránkách. Můžete si vybrat, pod jakým jménem chcete něco publikovat. Po registraci vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací odkaz. Teprve po kliknutí na tento potvrzovací odkaz zde můžete psát hodnocení a recenze produktů. Pokud na potvrzovací odkaz nekliknete, bude vaše registrace vyřazena a vaše údaje budou smazány.

Zpracování za účelem psaní hodnocení a recenzí produktů je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí platností zasláním e-mailu na adresu EuroCustomerServices@ratheroutdoors.com. Váš účet Tackle Box bude poté smazán i se všemi vašimi daty a recenzemi.

2.7 Google Analytics a další webové služby

Tato webová stránka využívá Google Analytics a další webové služby. Podrobné informace na toto téma najdete v kapitole 7.

3: Zpracování osobních údajů při návštěvě naší online prezentace v rámci sociálních sítí a platforem

Prezentujeme se online na sociálních sítích a platformách, abychom s vámi mohli komunikovat a informovat vás o našich službách. Při vstupu na dané sítě a platformy platí obchodní podmínky a předpisy pro zpracování osobních údajů příslušného provozovatele.
Pokud není v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uživatelů, pokud s námi v rámci sociálních sítí a platforem komunikují (např. píší příspěvek k naší online prezentaci nebo nám zašlou zprávu).
Na využívání příslušné online platformy se vztahují ustanovení příslušné online platformy, nikoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4: Zpracování osobních údajů v případě, že využíváte našich služeb

Účel zpravování osobních údajů
Pokud nás kontaktujete, protože jste u nás zadali nebo chcete zadat objednávku, vaše osobní údaje přenesené spolu s požadavkem u nás budou uloženy. Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik a realizaci smluvního vztahu. Jedná se zejména o vaše křestní jméno a příjmení a vaše kontaktní údaje, jakož i další údaje potřebné k realizaci objednávky v závislosti na typu a rozsahu zadané nebo zamýšlené objednávky.

Pokud jsou nám vaše osobní údaje v souvislosti se stávající nebo budoucí objednávkou předávány prostřednictvím třetích stran, platí podmínky pro zpracování osobních údajů při realizaci objednávky.

Právní základy
Jste-li naším zákazníkem nebo nám poskytnete své osobní údaje za účelem navázání budoucího zákaznického vztahu, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Zpracování těchto osobních údajů slouží k plnění smlouvy nebo je nezbytné k realizaci předsmluvních opatření.

Jsou-li nám vaše osobní údaje předávány v souvislosti se stávající nebo budoucí objednávkou prostřednictvím třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů rovněž čl. 6 odst 1 v. 1 písm. b GDPR, tedy smluvní vztah mezi námi a třetí stranou.

Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů
Vaše údaje uchováváme do vypršení smlouvy s přihlédnutím ke stávajícím povinnostem uchovávat osobní údaje po delší dobu (např. v souladu s obchodními či daňovými právními předpisy).

Dále platí informace uvedené v bodu 1.6.

5: Zpracování osobních údajů v případě žádosti o místo

Účel zpravování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pro účely rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu, o který se ucházíte (pracovní poměr, výuční vztah, pracovní stáž nebo jiný smluvní vztah).

Právní základy
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR v kombinaci s § 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Pokud smluvní vztah, o který se ucházíte, není pracovním vztahem ve smyslu § 26 odst. 8 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) (především tedy pokud se nejedná o pracovní poměr nebo zaměstnání za účelem profesního vyučení), je právním základem čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Vaše osobní údaje mohou být případně zpracovávány také na základě dalších pracovněprávních předpisů, předpisů týkajících se odborného vzdělávání a sociálně právních předpisů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, je toto zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. c GDPR.

Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů
Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem rozhodnutí o navázání smluvního vztahu, vymažeme v zásadě tehdy, když jejich zpracování již není pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu nezbytné. Doba uchovávání osobních údajů tak závisí na délce rozhodovacího procesu.

Pokud jste nám zaslali žádost o místo z vlastní iniciativy – jedná se tedy o žádost o místo, která se nevztahuje na konkrétní, námi inzerovanou pracovní pozici – rovněž vaše osobní údaje zpracujeme, abychom mohli rozhodnout o navázání smluvního vztahu. Platí zde výše uvedené informace, přičemž vaše osobní údaje obecně vymažeme v případě, kdy podle našeho názoru nelze předpokládat, že by vaše osobní údaje mohly být použity k rozhodnutí o navázání smluvního vztahu.

V jednotlivých případech může doba uchovávání osobních údajů přesáhnout rámec rozhodování o navázání smluvního vztahu. Tak tomu je např. v případě, kdy se dá předpokládat, že vůči nám budete uplatňovat nějaké nároky. Osobní údaje se v takovém případě uchovávají tak dlouho, dokud je jejich zpracování nezbytné pro stanovení, plnění nebo obranu právních nároků. Mezi kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů se mohou počítat lhůty podle nšmrckého obecného zákona o rovném zacházení (AGG) a německého zákona o pracovním soudu (ArbGG) (§ 15 odst. 4 věta 1 AGG; § 61 b ArbGG), jakož i promlčecí lhůty nebo zákonné doby uchovávání.

Dále platí informace uvedené v bodu 1.6.

6: Zpracování osobních údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům

Účel zpravování osobních údajů
Jakmile nás kontaktujete za účelem iniciování, uzavření nebo plnění smlouvy, zahájíme zpracování vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, abychom mohli rozhodnout, zda s vámi chceme takovou smlouvu uzavřít, případně za účelem uzavření takové smlouvy a jejího plnění. Totéž platí i v případě, že kontaktujeme z vlastní iniciativy my vás za účelem iniciování, uzavření nebo plnění smlouvy, jelikož bychom s vámi chtěli spolupracovat jako s dodavatelem nebo poskytovatelem služeb.

Pokud jako návštěvník navštívíte naši provozovnu, včetně jejího venkovního areálu, a sdělíte nám přitom osobní údaje, například tím, že na recepci nahlásíte své příjmení, použije se zpracování vašich osobních údajů k výkonu domovských práv. Chceme mít pod kontrolou, kdo vstupuje do naší provozovny a do jejího venkovního areálu, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob.

Právní základy
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které nám poskytnete za účelem iniciace vzájemného smluvního vztahu, či za účelem uzavření nebo plnění smlouvy je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR.

Pokud vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání kontaktu, uchováváme i po uplynutí konkrétní smlouvy, je právním základem pro zpracování osobních údajů dále i č. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, abychom se mohli znovu obrátit na osvědčené dodavatele a poskytovatele služeb.

Pokud jako návštěvník vstoupíte nebo vjedete do naší provozovny či do jejího venkovního areálu, je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem mít pod kontrolou, kdo vstupuje do naší provozovny včetně jejího venkovního areálu, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob.

Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů
Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem rozhodnutí o navázání smluvního vztahu, vymažeme v zásadě tehdy, když jejich zpracování již není pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu nezbytné. Doba uchovávání osobních údajů tak závisí na délce rozhodovacího procesu. Pokud s vámi uzavřeme smlouvu, budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud nebude smlouva v plném rozsahu splněna nebo ukončena, a navíc po dobu trvání zákonných požadavků na uchovávání údajů.

V konkrétním případě, kdy se dá předpokládat, že budete vůči nám uplatňovat nějaké nároky, může doba uchovávání osobních údajů přesáhnout rámec rozhodování o navázání smluvního vztahu nebo po uzavření takové smlouvy rámec jejího plnění či ukončení. Totéž platí i v případě, že hodláme uplatňovat nějaké nároky my vůči vám. Osobní údaje se v takovém případě uchovávají tak dlouho, dokud je jejich zpracování nezbytné pro stanovení, plnění nebo obranu právních nároků. Jedním z kritérií doby uchovávání přitom mohou být promlčecí lhůty.

Jste-li dodavatel nebo poskytovatel služeb, se kterým opakovaně spolupracujeme, uchováváme vaše osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom vás mohli znovu kontaktovat, i po ukončení konkrétní smlouvy až do doby, kdy pro nás využití vašich služeb již nepřipadá v úvahu.

Pokud jste nám poskytli svoje osobní údaje při vaší návštěvě u nás, vymažeme vaše osobní údaje v zásadě po skončení vaší návštěvy, pokud jste výslovně nepožádali o to, abychom vaše osobní údaje nadále uchovávali, například za účelem získání informací od nás. V konkrétním případě, kdy se dá předpokládat, že budete vůči nám uplatňovat nějaké nároky nebo kdy hodláme uplatňovat nějaké nároky my vůči vám, se může doba uchovávání osobních údajů protáhnout. Osobní údaje se v takovém případě uchovávají tak dlouho, dokud je jejich zpracování nezbytné pro stanovení, plnění nebo obranu právních nároků prodlouženou o dobu případných zákonných lhůt uchovávání osobních údajů.

Dále platí informace uvedené v bodu 1.6.

7.1 Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google LLC.

Odpovědný orgán

pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je  to Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Rozsah zpracování

Služba Google Analytics používá soubory cookie k analýze toho, jak využíváte naše webové stránky. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používáme funkci ID uživatele. Pomocí ID uživatele můžeme jedné nebo více relacím (a aktivitám v rámci těchto relací) přiřadit jedinečné trvalé ID a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními.

Používáme signály Google. To umožňuje službě Google Analytics shromažďovat další informace o uživatelích, kteří si povolili personalizované reklamy (zájmy a demografické údaje), a poskytovat těmto uživatelům reklamy v remarketingových kampaních napříč zařízeními.

Služba Google Analytics 4 má ve výchozím nastavení povolenou anonymizaci IP adres. Vzhledem k anonymizaci IP adresy bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Podle společnosti Google nebude IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Během návštěvy webových stránek se vaše uživatelské chování zaznamenává ve formě „událostí“. Události mohou být:

– zobrazení stránky

– prvotní návštěva webových stránek

– začátek sezení

– vaše „cesta kliknutí“, interakce s webovou stránkou

– posunutí (kdykoli uživatel posune stránku na konec (90 %))

– kliknutí na externí odkazy 

– interní vyhledávací dotazy

– interakce s videi

– soubory ke stažení

– zobrazené reklamy / kliknutí na reklamy

– nastavení jazyka

Mimo to se také zaznamenává:

– vaše přibližná poloha (region)

– vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)

– technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky)

– váš poskytovatel internetových služeb

– URL odkazu (přes kterou webovou stránku / reklamní médium jste se dostali na tuto webovou stránku).

Účely zpracování

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Příjemci

Příjemci údajů jsou / mohou být:

– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel údajů podle čl. 28 DSGVO).

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

– Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nelze vyloučit, že americké úřady budou mít přístup k údajům uloženým společností Google.

Převod do třetí země

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP a neexistuje úroveň ochrany údajů odpovídající evropskému standardu, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní smluvní doložky EU, abychom stanovili odpovídající úroveň ochrany údajů. Mateřská společnost Google Ireland, Google LLC, sídlí v Kalifornii v USA. Nelze vyloučit ani přenos údajů do USA a přístup amerických orgánů k údajům uloženým společností Google. USA jsou v současnosti z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v EU/EHP. Respektive proti přístupu úřadů nemáte k dispozici žádné právní prostředky.

Doba uložení

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie se po 14 měsících automaticky vymažou. Data, jejichž doba uchovávání byla vyčerpána, se automaticky vymažou jednou za měsíc.

Právní základ

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S.1 písm. a DSGVO.

Odvolání

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tak, že v nastavení souborů cookie [CZ:

7.2 YouTube

Pokud jste vyjádřili svůj souhlas, používá se na těchto webových stránkách YouTube videoportál dceřiné společnosti Google LLC.

Společnost Zebco nemá žádný vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Google. Rádi bychom vás upozornili, že funkce YouTube nabízené na našich stránkách používáte na vlastní odpovědnost. Za tímto účelem vám poskytujeme následující informace.

Odpovědná strana

pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Rozsah zpracování

Na základě souhlasu jsou zde uvedené soubory cookie nastaveny tak, aby vám umožnily přehrát video na YouTube.

Během přehrávání může společnost YouTube shromažďovat další informace, jako je délka přehrávání a přerušení přehrávání, a také technické informace, jako je typ prohlížeče a rozlišení obrazovky.

Pokud jste přihlášeni pomocí účtu YouTube nebo Google, mohou být informace propojeny s vaším účtem Youtube nebo Google a uloženy tam.

Společnost Zebco nemá žádný vliv na přenos a zpracování dat, které jsou zde uvedeny jako příklad.

Účely zpracování

Youtube umožňuje přímé vkládání obsahu zveřejněného na youtube.com do webových stránek. Soubory cookie používá YouTube/Google ke shromažďování navštívených webových stránek a podrobných statistik o chování uživatelů. Tyto údaje lze propojit s údaji uživatelů registrovaných na youtube.com a google.com.

Příjemci

Příjemci údajů jsou/mohou být

– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 DSGVO).

– další společnosti a partneři společnosti Google

Nelze vyloučit, že americké úřady budou mít přístup k údajům uloženým společností Google.

Převod do třetí země

V některých případech jsou informace předávány mateřské společnosti Google Inc. se sídlem v USA, dalším společnostem Google a externím partnerům společnosti Google, kteří se mohou nacházet mimo Evropskou unii. Společnost Google pro tento účel používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a spoléhá se na rozhodnutí o přiměřenosti vydaná Evropskou komisí týkající se některých zemí.

Doba uložení

YouTube/Google ukládá shromážděná data po různě dlouhou dobu. Některá data lze kdykoli smazat, jiná se po určité době automaticky odstraní a další jsou společností Google uložena po delší dobu.

Právní základ

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S.1 písm. a DSGVO.

Odvolání

Svůj souhlas s námi nastavenými soubory cookie můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností tak, že v nastavení souborů cookie [https://privacyportal.onetrust.com/webform/9522db0a-64a5-4104-b1a7-bb9da53fdf12/35219f19-e611-45c4-9f3c-e7a73e7e4b8f] změníte svou volbu. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu zůstává až do jeho odvolání nedotčena.

Ukládání souborů cookie můžete také od počátku zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však nastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie, mohou být funkce na těchto i jiných webových stránkách omezeny.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na stránkách Youtube/Google na adrese https://policies.google.com/?hl=de.] změníte svou volbu. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu zůstává až do jeho odvolání nedotčena.

Ukládání souborů cookie můžete také od počátku zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však nastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie, mohou být funkce na těchto i jiných webových stránkách omezeny. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že:

a) neudělíte souhlas s nastavením souborů cookie nebo

b) si stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics ZDE.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a o ochraně osobních údajů naleznete u společnosti Google na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a na adrese https://policies.google.com/?hl=de.

7.2 YouTube

Pokud jste vyjádřili svůj souhlas, používá se na těchto webových stránkách YouTube videoportál dceřiné společnosti Google LLC.

Společnost Preston Innovations nemá žádný vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Google. Rádi bychom vás upozornili, že funkce YouTube nabízené na našich stránkách používáte na vlastní odpovědnost. Za tímto účelem vám poskytujeme následující informace.

Odpovědná strana

pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Rozsah zpracování

Na základě souhlasu jsou zde uvedené soubory cookie nastaveny tak, aby vám umožnily přehrát video na YouTube.

Během přehrávání může společnost YouTube shromažďovat další informace, jako je délka přehrávání a přerušení přehrávání, a také technické informace, jako je typ prohlížeče a rozlišení obrazovky.

Pokud jste přihlášeni pomocí účtu YouTube nebo Google, mohou být informace propojeny s vaším účtem Youtube nebo Google a uloženy tam.

Společnost Preston Innovations nemá žádný vliv na přenos a zpracování dat, které jsou zde uvedeny jako příklad.

Účely zpracování

Youtube umožňuje přímé vkládání obsahu zveřejněného na youtube.com do webových stránek. Soubory cookie používá YouTube/Google ke shromažďování navštívených webových stránek a podrobných statistik o chování uživatelů. Tyto údaje lze propojit s údaji uživatelů registrovaných na youtube.com a google.com.

Příjemci

Příjemci údajů jsou/mohou být

– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 DSGVO).

– další společnosti a partneři společnosti Google

Nelze vyloučit, že americké úřady budou mít přístup k údajům uloženým společností Google.

Převod do třetí země

V některých případech jsou informace předávány mateřské společnosti Google Inc. se sídlem v USA, dalším společnostem Google a externím partnerům společnosti Google, kteří se mohou nacházet mimo Evropskou unii. Společnost Google pro tento účel používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a spoléhá se na rozhodnutí o přiměřenosti vydaná Evropskou komisí týkající se některých zemí.

Doba uložení

YouTube/Google ukládá shromážděná data po různě dlouhou dobu. Některá data lze kdykoli smazat, jiná se po určité době automaticky odstraní a další jsou společností Google uložena po delší dobu.

Právní základ

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S.1 písm. a DSGVO.

Odvolání

Svůj souhlas s námi nastavenými soubory cookie můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností tak, že v nastavení souborů cookie [https://privacyportal.onetrust.com/webform/9522db0a-64a5-4104-b1a7-bb9da53fdf12/35219f19-e611-45c4-9f3c-e7a73e7e4b8f] změníte svou volbu. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu zůstává až do jeho odvolání nedotčena.

Ukládání souborů cookie můžete také od počátku zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však nastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie, mohou být funkce na těchto i jiných webových stránkách omezeny.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na stránkách Youtube/Google na adrese https://policies.google.com/?hl=de.

Informace o našem kanálu YouTube

1. Údaje zpracovávané službou YouTube

Federální síťová agentura používá kanál YouTube vlastněný společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Rádi bychom upozornili, že zde nabízený kanál YouTube a jeho funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro použití funkce „Diskuse“.

Informace o tom, které údaje a pro jaké účely společnost Google zpracovává, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect

Spolková agentura pro sítě nemá žádný vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Google, způsob jejich zpracování a použití ani na předávání těchto údajů třetím stranám. V tomto ohledu nemá ani žádné účinné kontrolní prostředky.

Používáním služby Google budou vaše osobní údaje shromažďovány, přenášeny, ukládány, zveřejňovány a používány společností Google a přenášeny, ukládány a používány ve Spojených státech, Irsku a jakékoli jiné zemi, ve které společnost Google podniká, bez ohledu na zemi vašeho bydliště. Dochází k jejich předávání společnostem spřízněným se společností Google a dalším důvěryhodným společnostem nebo osobám, které je zpracovávají jménem společnosti Google.

Google zpracovává vaše dobrovolně zadané údaje, jako je jméno a uživatelské jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Společnost Google také zpracovává obsah, který vytvoříte, nahrajete nebo obdržíte od jiných uživatelů při používání služeb. Patří sem například fotografie a videa, která ukládáte, dokumenty a tabulky, jež vytváříte, a komentáře, které píšete k videím na YouTube.

Společnost Google také vyhodnocuje obsah, který sdílíte, aby zjistila, jaká témata vás zajímají, ukládá a zpracovává důvěrné zprávy, které posíláte přímo ostatním uživatelům, a může používat údaje GPS, informace o bezdrátové síti nebo vaši IP adresu k určení vaší polohy, aby vám mohla zobrazit reklamu nebo jiný obsah.

Společnost Google může pro účely vyhodnocování používat analytické nástroje, jako je Google Analytics. Spolková agentura pro sítě nemá na používání těchto nástrojů společností Google žádný vliv a nebyla o tomto možném použití informována. Pokud společnost Google používá nástroje tohoto druhu pro kanál Spolkové agentury pro sítě na YouTube, Spolková agentura pro sítě to nezadala ani jinak nepodpořila. Rovněž jí nejsou zpřístupněny údaje získané během analýzy. Federální agentura pro sítě může prostřednictvím svého účtu nahlížet pouze do profilů některých účastníků. Federální síťová agentura navíc nemá možnost zabránit používání takových nástrojů na svém kanálu YouTube nebo je vypnout.

Společnost Google také získává informace například při prohlížení obsahu, i když jste si nevytvořili účet. Tyto takzvané „protokolové údaje“ mohou zahrnovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, informace o webových stránkách, které jste předtím navštívili, a o stránkách, které jste si prohlíželi, vaši polohu, vašeho mobilního operátora, koncové zařízení, které používáte (včetně ID zařízení a ID aplikace), použité vyhledávací výrazy a informace o souborech cookie.

V obecných nastaveních svého účtu Google máte možnost omezit zpracování svých údajů. Kromě těchto nástrojů nabízí společnost Google také nastavení ochrany osobních údajů specifické pro službu YouTube. Více informací o této problematice naleznete v průvodci ochrany osobních údajů v produktech Google:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de

Více informací o těchto bodech najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google pod pojmem „Nastavení ochrany osobních údajů“:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices

Máte také možnost požádat o informace prostřednictvím formuláře Google pro ochranu osobních údajů:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2

2. Údaje zpracovávané Spolkovou agenturou pro sítě

Federální agentura pro sítě zpracovává vaše údaje také v případě, že s námi komunikujete prostřednictvím služby YouTube.

Zpracování se provádí pro účely práce Spolkové agentury pro sítě s veřejností v souvislosti s úkoly, které jí ukládá zákon (čl. 6 e odst. 1 písm. e DSGVO ve spojení s příslušným odborným zákonem).

Příjemcem údajů je především společnost Google, která je může předat třetím stranám pro jejich vlastní účely a na odpovědnost společnosti Google. Příjemcem publikací je také veřejnost, tedy potenciálně kdokoli.

Je pravda, že Federální síťová agentura sama prostřednictvím svého kanálu na YouTube žádné údaje neshromažďuje. Také při integraci YouTube videí Spolkovou agenturou na její webové stránky (https://www.bundesnetzagentur.de) rovněž nedochází k předávání IP adres návštěvníků stránek společnosti Google. Na webových stránkách se rozhodně neprovádí žádná sledování.

Údaje, které zadáte na YouTube, zejména vaše uživatelské jméno a obsah zveřejněný pod vaším účtem, však budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém můžeme reagovat na vaše publikace v sekci „Diskuse“. Údaje, které volně zveřejňujete a šíříte na YouTube, tak Spolková agentura pro sítě zahrnuje do své nabídky a zpřístupňuje je svým příznivcům.

Stav: 01/2023

4street Pike Chatter

QUANTUM

B-ASS Creature

QUANTUM

B-ASS Shad

QUANTUM

Purple Haze

QUANTUM

Eat, Sleep, go fishing!

Fill in your details and we’ll be in touch

Stay Up to Date with us!

We can deliver the best Products for you and your personal fishing-Style. Just help us to know you better....